دموکراسی غربی

موضوع: دموکراسي غربي
تاريخ پخش: 78/02/23

بسم الله الرحمن الرحيم

«الهي انطقني بالهدي والهمني التقوي»

بحث امروز درباره سيماي دموکراسي غرب و تفاوت آن با جمهوري اسلامي است. به طوري گوش بدهيد که بتوانيد نقل کرده به مقاله و شعر تبديل کنيد.
انسان يک موجود اجتماعي است، نه مثل يک بوته‌اي که در يک زمين سبز شد و بزرگ مي‌شود. انسان ناچار است اجتماعي زندگي کند چون يک سري وابستگي‌هايي مثل اکسيژن و غذا و نور و… احتياج به مسکن و نانوا و خياط وجود دارد. پس به تنهايي نمي‌تواند زندگي کند و وقتي نيازها جمع شد قانون احتياج دارد. مثلا اگر يک ماشين بود مشکلي نيست اگر ماشين زياد شد مقررات مي‌خواهد تا مشکلات پيش نيايد.
1- انسان اجتماعي است
2- اجتماع قانون مي‌خواهد
3- و قانون براي اجرا، حکومت، چه حکومت بد و چه خوب
ما در زمان خودمان بدتر از صدام سراغ نداريم که چند کشور را نابود کرد، ايران، عراق، کويت کرد، عرب، فارس وسني وشيعه. صدام وجود خطرناکي است ولي اگر همين هم نباشد وضع بدتر مي‌شود.
و لذا اميرالمؤمنين(ع) مي‌فرمايد: «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ» (نهج‌البلاغه/خطبه40) مردم رهبر مي‌خواهند گر چه رهبر آنها بد (فاسق) باشد.
منتهي قانون ورهبر چگونه تعيين شود يک حرکت غربي‌ها دارند ويک حرکت را هم امام خميني(ره) آورد جمهوري اسلامي.
دموکراسي يعني حکومت مردم برمردم. البته بايد اين بحث باز شود گرچه بيانهاي علمي وفني هم دارد ولي من طوري بگويم که همه افراد متوجه بشوند.
1- راه انتخاب و بوجود آمدن رهبر و قانون در غرب
غرب مي‌گويد دموکراسي، سيماي دموکراسي غرب را بگوييم.
فرض کنيد اين جمعيت کره زمين، ما مي‌گوييم افرادي از مردم انتخاب شده وقانون هم براي ما وضع کنند فعلا خدا را هم ميگذاريم کنار. مي‌خواهيم حکومت مردم برمردم درست کنيم واين هم جمعيت يکي از کشورهاي غربي اول که از اين جمعيت دوسوم در انتخابات شرکت نمي‌کنند تصادف مي‌شودمثل 2 خرداد بالاي 20 ميليون بيايند ملت ايران 67 ميليون است وبالاي 20 ميليون در انتخابات شركت مي‌كنند.
تصادفي است واستثنايي وتازه اين يک سوم جمعيت ايران است. تازه اين در صورتي است که خيلي حماسي ومردمي باشد مثل ايران چرا بدليل اينکه يک سوم بچه هستند که به تکليف نرسيده‌اند و يک سوم انگيزه براي شرکت در انتخابات ندارند يک سوم شرکت خوشبينانه است در کشورها‌ي غربي در اين يک سوم هم فرض 3 نفر براي انتخاب شرکت مي‌کنند البته بيشتر از اين هم هست وکسي که باز رأيش بيشتر است انتخاب مي‌شود بقيه ساقط مي‌شوند بقيه که انتخاب شد اندازه هر جمعيتي مي‌روند مجلس در مجلس هم دوسوم رأي قانوني است واز دوسوم هم 50 به اضافه 1 يک قانون تصويب مي‌شود.
يعني اگر آمريکاي 200 ميليون نفري 70 ميليون به پاي صندوق بيايند آنروز مهمترين انتخابات انجام شده اين خوشبختانه است يک سوم شرکت کنند. بالاخره نصف +1 وقتي قانون وضع مي‌کند وشکرگران مي‌شود براي دوسوم که شرکت نکردند قابل اجرا است در ماليات وعوارض واسفالت اگر قانون نور باشد به همه خانه‌ها مي‌بابد اگرچه افرادي که رأي نداده‌اند واگر دودهم باشد به همه خانه‌ها مي‌رود.
در نتيجه اين حکومت مردم برمردم نيست حکومت اقليت بر اکثريت است.
يك آقازاده مي‌تواند پاشه قشنگ اين را بگويد. يه بارديگر اين را مي‌گويم. پس اين است سيماي دموکراسي غرب.
(شکل تبيين کننده بحث که روي تخته آمده اينجا ترسيم شود)
پس اول اينکه: دموکراسي وارداتي حکومت اقليت بر اکثريت است.
2- اشکالات قانون و رهبر درغرب
بسياري اگر و اما در اين نوع سيستم است.
1- اگر بررأي دهندگان هوس حاکم نباشد مثل اينکه مي‌گويد همشهري دوستش دارم پول دارد سور داده (خوشکل است) فاميل وبچه محل وهم زبان وانواع اين مسائل اين مسائل در غرب است گرچه در جمهوري اسلامي هم هست بعد مي‌گويم. تازه باچه تبليغاتي (حتما توي تلويزيون ديديد که کسي که مي‌خواست رأي بياورد با طناب از هليکوپتر آويزان شد توي فضا ملق زد تا به او رأي بدهن من خودم ديدم ماداريم که بر) آمريکا رئيس جمهوري حکومت مي‌کند که سابقه کذابي دارد چيزي که ملاک نيست ارزشهاي انساني است چه هوسها وچه گاوبندي‌هايي كه ملاك هستند.
2- تازه آنها که به مجلس مي‌روند ممکن است سليقه‌هايي باشد که براي جلب آراء يکديگر کارهايي بکنند (باز گاوبندي شود) چون حکومت هوس است نه تقواست ونه ايمان به قيامت اين حرفها نيست که کسي مي‌خواهد رأي بدهد بسم الله الرحمن الرحيم گفته وخدا را به خون شهدا قسم بدهد سنگرهاي ما صيادشيرازي نماز شب مي‌خواند و در سنگرهاي آنها فرمانده شراب مي‌خورد انتخابات رنگ قداستي ندارد.
بله پنبه، پنبه است يکي زير پيراهن شده ويکي عمامه پيامبر(ص) چوب، چوب است يکي درب حرم علي(ع) ويکي درب طويله گوسفندهاي يک بهايي مطلب ديگر اينکه:
دموکراسي، دموکراسي، سوغاتي غرب است که امام خميني(ره) در مقابلش فرمود جمهوري اسلامي نه يک کلمه کمتر و نه زيادتر.
ما مي‌گوييم حکومت خدا قرآن مي‌فرمايد: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ» (انعام/57) حکم (وحق قانون گذاري) کسي ندارد جز خدا. خدا همه اينها را آفريده است.
3- عدم اطلاع غربي‌ها از آينده در وضع قوانين
1- اين آقا که قانون را وضع کرده از آينده خبر ندارد، علم غيب ندارد ممکن است امروز بگويد صلاح اين است و فردا اين صلاح نباشد قانون اساسي آمريکا تا حالا 25 بار عوض شده و يکي ديگر از کشورهاي غربي 119 مرتبه قانون اساسي‌اش عوض شده. (صبح مي‌گويند خيابان يك طرفه بعد از ظهر مي‌گويند دو طرفه) انسان محدوديت دارد. ما به اين چند نفري که قانون وضع مي‌کنند مي‌گوييم تورابه وجدان (که نمي‌دانم داري يا نداري) تاحالا از وضع قانون پشيمان شدي يا نه مي‌گويد بسيار.
انساني که يك کاري مي‌کند بعد پشيمان مي‌شود من چه اطميناني دارم به او آقاي راننده خوابت هم برده موقع رانندگي مي‌گويد بله پس من با چه اطميناني بنشينم.
آقا هوس داري بله علم غيب داري خير، مرا دوست داري، از کجا اطمينان کنم که مرا دوست دارد. ازکجا که وقتي قانون تصويب مي‌کند فکر و سليقه وحزب خود را در نظر نگرفته و به فکر نياز جامعه بوده؟ از کجا بفهمم انسان را شناخت و تقوايي هم دارد.
ممکن است يه قانون براي امروز خوب باشد. گاهي قانون مثل چمن يک هفته‌اي سبز شده وگاهي مثل درخت پسته سال هفتم بارمي دهد. گاهي انسان بعضي اعمال را تا آخر عمر هم نمي‌فهمد که به صلاحش نيست.
نمي دانم بگويم يا نه توي فکر موج مي‌زند، دانشمندان نفر يک کره زمين مثل ملاصدرا مثل بوعلي سيناها، وافراد مهم ديگر آخر عمرگفته اند‌اي کاش ما از جواني به جاي اين رشته تحصيلي آن رشته را رفته بودين، ممکن است چهل سال يک راه را بروند ولحظه مرگ بفهمند اين را درست نبوده.
پس اقليت هم که براي اکثريت قانون وضع مي‌کند هوس وشهوت وغفلت ومنافع خود وحزب وشهرش را در نظر مي‌گيرد.
اگر فردا خطري براي مملکت پيش‌ايد مي‌ماند يا مي‌رود وفرار مي‌کند چقدرمردم را دوست دارد ما اوائل انقلاب داشتيم منافقين کانديدا شدند و براي اينکه رأي جمع کنند مي‌کفتند ملت قهرمان ايران وقتي رأي نياوردند گفتند اين توده ناآگاه يعني قبل از ظهر ملت قهرمان بود وبعد ازظهر توده ناآگاه. اول گفتند مرگ برآمريکا بعد با دلار آمريکا زندگي کردند. ضد اپرياليسم بودند بعد جوجه اپرياليسم شدند.
داريم آدمهايي که اخلاق اسلامي نوشتند بعد در راديو بغداد بدترين جسارتها را به حضرت امام(ره) کردند ما نمي‌دانيم آقايي که با رأي جلو رفته عاقبتش چيست و آينده اگر مشکل امروز را حل ميکند، مشکل فردا راهم حل مي‌کند؟ بعضي مطالب بعد از چهل سال وبعضي تا در دنيا هم هستي معلوم نمي‌شود. آخرت بفهمد که تمام کارهايش غلط بوده اين اشکالات دموکراسي غرب است. اين آفات حکومت مردم برمردم در سيماي غرب است اما اسلام:
خدا (قانون وضع مي‌کند) خلق کرده.
کسي که خلق کرده وکسي که بخاري علاءالدين را ساخته مي‌تواند قانون وضع کند و همچنان کسي که کولر و يخچال و پلوپز مهندسي که ساخته چون مي‌داند چي ساخته بايد قانونش را وضع کند.
(شما اگر بگوييد حضرت حجةالاسلام والمسلمين قرائتي ما يک زودپز خريده‌ايم چقد رآب کنيم به من چه مربوط است.)
1- خداوند مصلحت همه را در نظر مي‌گيرد.
2- در خداوند غرائز نيست.
3- همه را يکجور مي‌بيند «إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحيمٌ» (بقره/143).
مالک ماشين براي ماشين دلش بيشتري مي‌سوزد تا تعميرکار، مکانيک آگاه است ولي نسبت به ماشين مهربان نسبت)
خداوند هم آگاه است هم خالق و هم مهربان.
4- واسطه قانون معصوم است.
از طريق پيامبر(ص) و او هم بايد بي مسأله وهيچ نقطه ضعف و کوچکترين گناه نبايد از او سربزند.
5- قانون بايد هم اين جهان وهم آن جهان را در نظر بگيرد.
4- توجه به امور معنوي در وضع قانون
يك نفر نزد آقايي استخاره کرد برا‌ي سفر (تجارت) بدآمد او هم گوش نداده به مسافرت رفت برگشت به آقا گفت استخاره درست نبود من تجارت کردم خيلي هم سود خوبي داشت (نمي دانم آقا از کجا فهميد فرمود در اين سفر نماز صبح شما قضا نشد فکر کرد گفت چرا آقا گفت خوبي به سود که نيست ارتکاب گناه، ممکن است کسي خانه زيبايي داشته باشد ولي با صدتا دروغ،
کمال علي(ع) وامام حسين(ع) اين بود که سربه ني داد ولي تن به ذلت نداد.
زير سم اسب بدنش تکه تکه شد ولي عزتش سوراخ سوراخ نشد همه‌اش خانه و آب و برق تلفن نيست اين آقا رفت دانشگاه وديگري تاجر شد واينجا اسفالت وفلاني چه کارها کرد ولي به چه قيمتي؟
به علي(ع) گفتند يه دروغ بگو22 سال جلومي افتي گفت نصف دروغ هم نمي‌گويم.
مسئله سر ارزشهاست بعضي چيزها ممکن است خوشمزه باشد ولي در روح انسان اثر مي‌گذارد چرا قرآن 4 بار مي‌فرمايد: گوشت خوک نخوريد؟
ممکن است کباب گوشت خوک خوشمزه هم باشد، ولي اثر مي‌گذارد. حالا مي‌گويند گوشت خوک حرام بوده چون کرم کدو و ترشين دارد ما در درجه حرارت بالا داغ مي‌کنيم ميکروب کشته مي‌شود. باز هم اسلام مي‌گويد حرام است چون بعد از 1400 سال اين را بشر فهميده ممکن است آثار ديگري هم داشته باشد که هنوز كشف نشده و1300 سال ديگر مشخص شود فقط مسأله مادي نيست ممکن است در روح انسان اثر کند.
هندوانه خنک است ولي هندوانه دزدي غير از اين خنکي يك گرمي ديگري هم دارد.
قرآن مي‌فرمايد: در دنيا گفتي من مال يتيم را خوردم ولي در آخر همين آتش مي‌شود. يك عالم ملک داريم ويک عالم ملکوت آقايي که قانون تصويب مي‌کند عالم ملکوت را نمي‌بيند.
(يك بچه که شهوت ندارد کنار خيابان غرب نگاه مي‌کند مي‌بيند يك دختر و پسر همديگر را بوسيدند او چون شهوت ندارد انگيزه‌هاي دروني را نمي‌بيند فقط مي‌بيند لبها روي هم آمد حالا ديگر درون اين انسان چه مي‌گذرد نمي‌بيند.)
اعمال يك چيزهاي دروني دارد و اتصالات آنها را انسان خبر ندارد.
5- برتري مسائل معنوي بر روابط مادي
نيمه شعبان تولد امام زمان (عج) مدينه نشسته بودم رفتم توي فکر که ‌اي کاش پول مي‌داشتم مي‌رفتم زير پيراهني و جوراب مي‌خريدم و هديه مي‌دادم به اين آشپزها و کمک آشپزها براي شب تولد. بعد از يک ساعتي يک نفر آمد گفت آقاي قرائتي اگر آشپزها و کمک آشپزها آمدند از شما تشکر کردند کاري نداشته باش. گفتم چرا؟ گفت شب تولد امام زمان(عج) بود من مقداري زيرپيراهن و جوراب خريدم و به آنها هديه دادم و گفتم آقاي قرائتي داده.
اين مسأله را شما با چه فرمول و روابط مادي حل مي‌کنيد. ممکن است براي افراد در زندگي چنين خاطراتي پيش‌ آيد. يك دفعه به ذهن مي‌رسد فلان جا بروي بعد مي‌بيني بچه‌اي به آب افتاده باعث نجات او مي‌شوي اين اتصالات مادي، ظاهري نيست اينها از ملکوت ومربوط به باطن افراد است.
مي‌آمد خدمت امام به او نگاه مي‌کرد مي‌فرمود: شما چنين سؤالي داري؟
فردي گفتند از غيب مي‌گويد او را دعوت به منزل کردم و به شهيد مطهري(ره) هم اطلاع دادم چنين مطلبي است آمد. به اوگفتم ايشان را مي‌شناسي گفت نه گفتم جايي هم او را ديده‌اي؟ گفت نه، گفتم ايشان چکار مي‌کند حرکاتي کرد که مي‌خواست بگويد دارد جان مي‌کند و مي‌نويسد.
پدرم آمد گفتيم ايشان چند بچه دارد باعلامت گفت 11 تا ما گيج شديم از اين ماجرا. اينطور نيست که با هورا رأي بياوريم مجلس برويم قانون دخانيات تصويب کنيم. يك چيز‌هايي هم قلبي، باطني، رشدي و هدايتي است مگر با تبصره مي‌شود چند صد هزار جوان فرستاد جبهه خون بدهند.
در تشييع جنازه شهيد صياد شيرازي مقام معظم رهبري جنازه را بوسيد بوسيدن جنازه چه کدي دارد؟ سلسله مراتب، در کجاي دنيا فرمانده کل قوا جنازه را بوسيد.
امام خميني(ره) که ميفرمايد من‌ اي کاش يک پاسدار بودم. اين قانون است؟ مصوبه، اضافه کار يا مرخصي است؟ تا مي‌گويد من يک پاسدار بودم جوانها لباس پوشيده به جبهه مي‌روند که اين را البته دنيا نمي‌فهمد يعني چه؟
رساله دکترايش در رابطه با فن کلاسداري بنده است که يك شيخي درايران پيدا شده کلاسداري مي‌کند 20 سال است ميان پرده ندارد. دکور عوض نمي‌کند، موسيقي ندارد، کمک آموزشي هم ندارد،
مي گويد برويم ببينيم اوچکار ميکند به من ميگويد شما صبحها زرده تخم مرغ مي‌خوري، اصلا درک نمي‌کند، مصرف ميوه شما چقدر است من ديدم اين خل است.
بختيار مي‌گفت مردم چند وقت است امام را نديده‌اند، هيجاني شده‌اند اوبيايد هوسشان تمام مي‌شود فکر مي‌کرد علاقه امام و مردم علاقه بچه است به بستني که يک آلاسکا و بستني که خورد سير مي‌شود اصلا نمي‌فهمد که عشق معنوي چيست. فکر مي‌کنند امام خميني بستني است مي‌گويند خوب بدهيد بخورد سير مي‌شود.
6- كرامت و برتري انسان از ديدگاه قرآن
اما اسلام مي‌گويد حکم فقط از آن خداست. مي‌خواهي بگويي رأي گرفتن غلط است نه مي‌خواهم بگويم که ما هرچه غربي‌ها دارند داريم ويه چيزي هم اضافه داريم ما از مردم رأي مي‌گيريم چون مردم کرامت دارند.
قرآن مي‌فرمايد: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‌ آدَمَ» (اسراء/70) شير کرامت دارد. «فَضَّلْناهُمْ» (اسراء/70) شير فضيلت دارد.«وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي» (حجر/29) روح خدا در انسان است.«فَقَعُوا لَهُ ساجِدينَ» (حجر/29) ملائکه براو سجده کردند. «سَخَّرَ لَكُمُ» (ابراهيم/32)، «خَلَقَ لَكُمْ» (بقره/29)، «مَتاعاً لَكُمْ» (مائده/96). ابر و باد و مه و خورشيد براي انسان است. «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في‌ أَحْسَنِ تَقْويمٍ» (تين/4) بهترين ساختمان از آن انسان است.
«فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقينَ» (مومنون/14) بشر خيلي عزيز است با اومشورت هم مي‌کنيم انتخابات هم هست. اما برق انتخابات ولايت فقيه است. سيم کشي وبرق کشي هست ولي دوشاخ برق آب…
چون اگر وصل به خدا شد همه لامپها روشن مي‌شود. چون آنها که رأي نداده مي‌گويند ما که رأي نداده‌ايم مي‌گوييم خداوند، خداوند همه است چون او خالق و آگاه و مهربان و براي همه و واسطه‌اش معصوم و معصومه کسي است که هيچ مشکلي در جامعه ندارد.
بنابراين ما انتخابات را قبول داريم لذا طرح جمهوري اسلامي اين است که رأي را از مردم بگير و وصل به برق ولايت فقيه کن.
7- قانون و رهبري در جمهوري اسلامي
امام رضا(ع): «إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّينِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ وَ صَلَاحُ الدُّنْيَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِينَ» (كافي/ج‌1/ص‌198)
بدرستي که رهبري زمام دين ومظام مسلمانها و صلاح دنيا و مايه عزت مومنين است. مشکل افغانستان نداشتن رهبر است.
حديث داريم: رهبري مثل نخ (تسبيح) است در دانه‌ها که اگر نباشد پخش مي‌شوند. يکي بايد باشد حرف آخر را بزند البته نگوييد آمريکا وعراق هم رهبر دارد، ما مي‌گوييم رهبر:
1- صادق و عادل و شجاع و محبوب (مجتهد، مدير، و مدبر و…)باشد.
2- توسط خبرگان که خبرگان هم توسط مردم تعيين شده‌اند.
البته هنوز هم آدمهايي هستند که مي‌گوينددين از سياست خداست مي‌گويند بگذاريد يا نماز بخوانيد. با کمال تأسف بعضي جاها هم دنگ و فنگ دارند مسجد و حسينيه دارند ممکن است شلوغ هم بشود. کاري به سياست ندارند.
امام صادق(ع) فرمود: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا إِذَا تَوَلَّوُا الْإِمَامَ الْجَائِرَ الَّذِي لَيْسَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى» (امالي طوسي/ص‌417)
قبول نمي‌کند خداوند از بندگانش (هيچ عملي را) زماني که رهبري آنها را فرد ظالمي دارد که از خدا نيست تمام نماز و روزه‌ها و کارهاي ديگر قبول نمي‌شود زماني که زمام امور بدست فرد ناشايست باشد، حالا مگر رهبري ما از خداست؟ بله.
1- «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ» (انعام/57) خداوند پيامبر مي‌فرستد
2- «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ» (نساء/80) اطاعت و بيعت با رسول اطاعت و بيعت با خداست. چون خالق و آگاه است پيامبر فرستاده.
3- پيامبر(ص) با اولتياتوم که چند آيه در اين جهت داريم (اولتيماتومهاي مثبت ومنفي)
يکي درباره رهبري علي(ع) که مي‌فرمايد اگر آن حضرت را معرفي نکن «فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ» (مائده/67) 23 سال زحمات شما به هدر مي‌رود، شوخي نيست هشدارداد. تا زمان امام زمان حضرت مهدي(ع) که فرمود: زماني که من نيستم، مجتهد عادل، ولايت فقيه حاكم باشد.
8- نكاتي در مورد ولايت فقيه
اين ولايت فقيه چيست؟
خداوند ما را خلق کرده و قانون ما را خدا وآن را ازطريق پيامبر(ص) فرستاده و پيامبر هم امام را و امام هم فرموده: زماني که من نيستم مجتهد عادل.آيا مجتهد عادل فقط آيت الله خامنه‌اي است؟
ما چند آيه در قرآن داريم که خداوند مي‌فرمايد شما که مجتهد عادل انتخاب مي‌کنيد مواظب باشيد.
1- «أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ» (فتح/29) کسي باشد که نسبت به کفار خشن باشد وقتي او انتخاب شد دشمن جگرش بسوزد ممکن است مجتهد ديگري هم باشد که رهبري او اعلام شود آمريکا جشن مي‌گيرد. بگو من حاضم دلار بدهم که اين باشد
2- «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ» (انفال/60)
دشمنان خدارا بترسانيد ممکن است کسي که تعيين مي‌شود نه تنها دشمن از او که او از دشمن مي‌ترسد
3- «لِيَغيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ» (فتح/29)
کفار را به غيظ آوريد.
شهيد بهشتي فرمود: آمريکا از دست ما عصباني باش و از اين عصبانيت بمير.
پس بايد ما سراغ مجتهدي برويم که اين خصوصيات را هم داشته باشد حالا اگر کسي آمد تضعيف کرد، ولايت معنايش اين نيست که همه ذوب در ولايت شوند وقتي مي‌گوييم «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» يعني مردم بياييد مسجد. البته مردمي که مي‌آيند چند دسته هستند يه دسته هم نماز وه افطاري وهم سهم امام وهم دست آقا را مي‌بوسند.
– فقط نماز
– فقط نماز وافطاري
– فقط نمازوافطاري و سلام
9- انتقاد پذيري عناصر نظام
بله هرکه آقا را قبول دارد بيايد حالا نماز مي‌خواند و مي‌رود بله نماز مي‌خواند وحال سخنراني گوش کردن ندارد اشکال ندارد.
اشکال ما اين است کسي که آقا قبول دارد ولي به يکي از بستگان مثلا مي‌گويد راننده آقا چرا آقا بنده از آقاي قرائتي نمايند رهبري در نهضت سوادآموزي ناراحت هستم افرادي که در نهضت هستند جان به لب شده‌اند آقا مرگ برضد ولايت فقيه بلکه مردم راست بگويند بازرس بفرستند بلکه مردم مرا توي نهضت سواد آموزي مرا نمي‌خواهند اين ضد ولايت فقيه نيست ما فکر مي‌کنيم هرکس به گنجشک هر شهري اشکال گرفت معلوم مي‌شود آن شهر را قبول ندارد اينطور نيست. مردم مخلص آقا هم هستند ولي نماينده او را در نهضت قبول ندارند پولش مي‌دهي حال ندارد بشمارد وارفته است از کار رد شده و اطرافيانش لازم نيست کسي که مي‌گويد قرائتي خوب است راننده و لباسش خوب، ممکن است خودم خوب ولي لباسم بد، گشاد است نه تو ضد آخوندي براي اينکه گفتي قباي قرائتي کوتاه است، چه کسي گفت حال که من را قبول داري قبا را هم قبول داشته باش يك کاري نکنيم که هيچ کس نتواند حرف بزند. منتهي حرف اين است که حرفها را به خود آقا زد يا بايد توي روزنامه‌ها مطرح شود اگر قرائتي مسئله‌اي دارد بايد آبروريزي شود يا نامه به آقا داد که نماينده شما اين مشکل را دارد بفرستيد تحقيق کنيد گره‌اي که با دست باز مي‌شود چرا با دندان ماقبل از اينکه ثابت شود جنجال راه انداخته و جامعه را فاسد مي‌کنيم. تشنج کرده وبعد هم معلوم مي‌شود چيزي نبوده، يادتان نرود شب اول ماه را يك بار ديگر هم گفتند ماه را ديده‌اند چه کسي ديده زمان قديم زنگ زدند به آن شهر امام جمعه گفت شهر مي‌گويند از مردم پرسيدند کور است اصلا چشم ندارد تا ببيند.
يعني يک مرتبه اين روزنامه‌ها همه ايران را مي‌برند روي هوا بعد مي‌بيني به هيچ کجا بند نيست.
بله شنيده مي‌شود گفت سگ خانه شما سه عيب دارد. گاز مي‌گيرد بي وقت صدا کرده و بچه را هم گاز مي‌گيرد. گفت اول اينکه سگ مارا دندانهايش را کشيده‌ايم گاز نمي‌گيرد و دوم اينکه تربيت شده است گاز نمي‌گيرد سوم صدايش گرفته صدا صدا نمي‌کند. چهارم اصلا من سگ ندارم.
اين سرنوشت بعضي از روزنامه‌هاي ماست، البته اشکالاتي هم هست که بايد وقت بگيرد چنين و چنان است.
10- حكومت غرب، برتري اقليت بر اكثريت مردم
خلاصه حرفهاي اين بحث سيماي دموکراسي غرب اين خط روي تخته گفتم فرض کنيد يکي از کشورهاي غربي اين است نقطه‌ها هم آدمها هميشه يک سوم اگر خيلي شرکت کنند مي‌آيند پس دوسوم سقوط با دوسوم مجلس قانوني و50+1 قانوني آقاياني که ديرپيچ تلويزيون را باز کرده‌اند وقت نداريم مي‌ترسم بحث هدر رود.
آقاياني که ديرپيچ را باز کرده‌اند توجه کنند.
اين مردم دوسوم نمي‌آيند يک سوم افرادي را براي مجلس 50+1 يعني از90هزار 30 هزار نفر پاي صندوق واز 30 هزار فردي که 12 هزار آورده مجلس مي‌رود دوسوم مجلس علني و50+1 قانون تصويب مي‌شود پس حکومت قانون مردم بر مردم نيست حکومت اقليت بر اکثريت است با 5 شرط.
1- او که قانون وضع کرد مرا دوست داشت نمي‌دانم.
2- مصلحت خود وحزب وشهر را در نظر نگرفت نمي‌دانم.
3- از غيب خبر داشت نه
4- هوسها وغرائز در او بود بله
تازه اين قانون است.
11- خصوصيات جمهوري اسلامي
ما مي‌گوييم از مردم رأي بگيريد کرامت و فضيلت مردم باشد لکن قانون «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ» (انعام/57) خداوند خالق همراست و ولايت برهمه دارد و در او غرائز نيست وغيب هم دارد وانسان را مي‌شناسد و مهربان است.
پس خالق و آگاه و رحيم و مهربان ونيست به همه حکومت دارد و از طريق معصوم است قانون قانون اللهي.
ما در انتخابات امتيازمان اين است که از مردم رأي مي‌گوييم ورأيها را با دوشاخ به برق ولايت فقيه مي‌زنيم.
ولايت فقيه يعني خدا از طريق پيامبر از طريق امام زمان از طريق مجتهد وچرا اين مجتهد:
1- خبرگان تعيين کرده
2- بايد کسي رهبر شود که آمريکا فهميد اين رهبراست غصه بخورد «لِيَغيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ» غيظ «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ» دشمن خدا بترسد نسبت به کفار خشن بوده جنازه صياد را ببوسد و بعد بگويد آمريکا هيچ غلطي نمي‌تواند بکند اين بايد باشد.
ما تضعيف نکنيم، امام زمان فرمود هر کس مجتهد جامع الشرائط را رد کند حضرت مهدي را رد کرده عبارت اين است که: «الراد عليهم کالراد علينا» کسي که مجتهدي را رد کند مرا رد کرده بايد تسليم رهبري باشيم، لکن اگر کسي اشکالي دارد بدون جنجال و تشنج حق دارد اشکالش را بگويد، دربها و مسيرها باز است مي‌توانند خط و جناحي بگويند، دفتر شما چنين نماينده شما چنان راننده و حکم شما انتقاد جايز و جنجال و تضعيف حرام.
اگر ناشکري کنيم دستمال را از توي دست رهبر بيرون بياوريم مي‌شويم زمان شاه مرجعيت بدون رهبري مي‌شود زمان آيت الله بروجردي براي اينکه با مردم مثل امام خميني جوش نخوردند شاه حکومت کرد.
اگر يه وقت نظام تضعيف شود شاهان و شاهپورها بر مي‌گردند. دشمن در کمين است مواظب باشيم حفظ نظام به قول حضرت امام خميني(ره) از نماز واجبتر است.
هر مقاله و روزنامه‌اي که وقتي مي‌خوانيد عقيده به نظام کم مي‌شود خواندن آن هم گير دارد هم نويسنده وهم خواننده قيامت گير است. نظام را بايد حفظ واشکالها را هم آرام بايد به خودش گفت.
خدايا تو را به حق محمد وآل محمد همينطور که طاغوت ايران شکستي طاغوتهاي جهان بشکن همينطور که آمريکا و اسراييل از مسئولين ما عصباني هستند در دنيا اين دو قدرت را خوار و ذليل بفرما.
خداوندا نعمت جمهوري اسلامي را توفيق شناخت و قدرداني مرحمت بفرما.
ما را پاسدار خون شهدا و زحمات امام خميني(ره) قرار بده.
رهبر عزيز ودولت کريمه ومردم با وفا ونسل و ناموس عزيز و وطن و کشور عزيز تا مرز و آب و خاک از همه مهمتر دين و ايمان ما حفظ بفرما.
قلب آقا امام زمان(ع) را از ما خشنود و ما را زمينه ساز حکومتش و از منتظرين و مخلصين و خادمين دينش قرار بده.

«والسلام عليکم و رحمة الله و بركاته»

لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=2520

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.