ایمان، آثار – 1

موضوع: ایمان، آثار – 1
تاریخ: 09/05/58

بسم الله الرّحمن الرّحيم

در جلسات قبل خدمت برادران بحث‏هایى شد درباره خداشناسى يك تك سوالى است كه گاهى، شما كه انشاء الله جوابش را بلد هستيد حالا يك برادر كوچولو داريد كه از شما مى‏پرسد يا دوستى از شما مى‏پرسد مى‏گوييم و رد مى‏شويم و بعد هم يك چند جمله ‏اى درباره نقش ايمان به خدا و بحث‏ها را كم كم خلاصه مى‏كنيم سوالى كه مى‏كنند اين است گاهى مى‏پرسند كه شما مى‏گوييد خوب همه را خدا آفريده است، خدا را كى آفريده است؟
1- خدا را چه كسي آفريده است؟
جواب: شما مى‏ گوييد همه چيز را خدا آفريد، مى‏گوييد: بله. مى‏گويد: بگوييد خدا را چه كسى آفريده است؟ اين سوال و حالا جواب: اول مى‏گويم اين سوال از ما است و يا از همه هست. خدا پرستان اينطور مى‏گويند، غير خدا پرستان چطور مى‏گويند، آنهايى كه خدا را قبول ندارند مى‏گويند همه چيز را بر مى‏گردد به ذرات ماده كه همان، شما از آنها سوال كن كه شما كه مى‏گوييد همه چيز برمى گردد به ماده، ماده برمى گردد به كجا، ماده را چه كسى آفريده است؟ عين سوالى كه تو از من مى‏كنى من از تو مى‏كنم. شما مى‏گوييد خدا را كى آفريده من مى‏گوييم چى، شما مى‏گوييد ريشه همه چيز خدا، ريشه خدا كجاست؟ همين سوال را من از شما مى‏كنم ريشه همه چيز ماده است،ريشه ماده از كجاست. مى‏گوييد داداش اين ماده از قديم بوده است. مى‏گوييم اين خدا هم از قديم بوده است. چطور يك قديم باشعور مرا زورت می آید قبول كنى ولى صد تا قديم بى شعور خودت را قبول مى‏كنى؟ بنابراين عين همان سوالى كه شما مى‏گويى: خدا از كجا؟ ما مى‏گوييم چى، ماده از كجا؟ او مى‏گوييد ماده از قديم است، من مى‏گوييم خدا هم از قديم است. منتهی من يك قديم باشعور را پذيرفته‏ ام، او صدها قديم بى شعور.
اين جواب به قول ما طلبه‏ ها نقضى و اما جواب حقيقى، ما هستى را دو بخش مى‏دانيم. هستى دو بخش است. بخشى از هستى پديده است، يعنى نبوده، بود شده است. پديد آمده، نبوده بعداً پيدا شده است. يك سرى هستى غير از پديده است و ما درباره، نمى‏خواهيم بگوييم هر چيزى علت مى‏خواهد، اگر پرسيديد هر چيزى علت مى‏خواهد شما هم حق دارى بپرسى علت مى‏خواهد ما مى‏گوييم هر پديده‏ اى علت مى‏خواهد، نه هر چيزى علت مى‏خواهد. چيز، هستى، موجود دو قسم است. پديده، غير پديده. هر پديده‏ اى علت مى‏خواهد بنابراين هر پديده‏ اى علت لازم دارد نه هر چيزى، هر چيزى علت نمى‏خواهد، يك مثال بزنم شما نگاه مى‏كنى مى‏بينى لبه آستين شما چرب شده است يك نگاه مى‏كنى مى‏گويى عجب اين چربى بوده يا پيدا شده است. يك چربى يك هستى است و پديد آمده است چون اين چربى ديروز نبوده و الآن مى‏بينى چرب است سوال مى‏كنى علتش چى است؟ كى چرب شد؟ كجا چرب شد؟ چرا چرب شد؟ كلمه كى، كجا، چرا براى چربى است كه نبوده ولى امروز پيدا شده است اما هيچ كس نمى‏رود سرش را بكند توى مشك روغن، بگوييد اى روغن چرا چرب هستى؟ كجا چرب شدى؟ چرا چرب شدى؟ چون چربى روغن،چربى است، چربى آستين من هم چربى است اما يكى از آنها پديده است و يكى از آنها غير پديده است. هميشه سوال از پديده ‏هاست غير پديده سوال ندارد.
2- از اثر به مؤثر پي مي‌بريم
همانطور كه شما مى‏گويى ماده سوال ندارد ما هم مى‏گوييم خدا سوال ندارد منتها دلايلى داريم كه نمى‏تواند ماده منبع آفرينش باشد كه دلايلش را مقدارى اشاره كرديم در بحث ‏هاى گذشته. اين يك سوالى است كه گاهى مى‏پرسند كه چگونه به خداى ناديده ايمان بياوريم؟ اين هم جوابش اين است كه ما خيلى از چيزهايى را كه نديده ‏ايم به آنها ايمان آورده‏ ايم همين مسئله معروف جاذبه زمين، زمين جاذبه دارد و جاذبه زمين با هيچ كدام از خواص پنجگانه درك نمى‏شود يعنى شما هرچه گوش بدهى به زمين از راه گوش، هر چه گوشت را بگيرى زمين صداى ويز ويزى از آن نمى ‏آيد جاذبه را با زبان نمى‏شود چشيد، يك خورده مزه جاذبه دارد، چشيدنى هم نيست. جاذبه را از طريق بينى هم نمى‏شود لمس كرد كه يك خورده خاك برداريم، بو كنيم بگوييم آهان بوى جاذبه از آن مى‏آيد، بو كردنى هم نيست. جاذبه را از طريق چشم هم نمى‏شود ديد، كه نگاه كنيم، ببينيم هان، مثل حشره‏اى باشد، گردى باشد، بگوييم اين جاذبه است، هر چه شما خيره شوى به زمين چيزى به نام جاذبه در زمين با چشم ديده نمى‏شود. جاذبه را از طريق دست هم نمى‏شود لمس كرد اما همه با يك نفس شعار مى‏ دهيد كه زمين داراى جاذبه است. خوب با هيچ يك از خواص پنجگانه لمس نمى‏شود، چگونه به جاذبه‏ اى كه نمى‏شود چشيد و بوئيد و ديد شما مى‏گویی؟
والله من نگاه مى‏كنم اين سيب از درخت مى‏افتد به زمين مى‏گوييم چرا سيب جاى ديگر نرفت؟ چرا بالا و اينطرف و آنطرف نرفت؟ چون سيب آمد روبه پائين از اثر پى مى‏برم كه زمين جاذبه دارد پس شما جاذبه زمين را از اثر فهميدى. همينطور كه جاذبه زمين را از اثر فهميدى، ايمان به خدا را هم از اثر مى‏فهميم.
مثالها زياد است در اين زمينه، شما از كجا مى ‏فهميى كه مادر شما به شما مهر مى‏ورزد، مهر مادر ديدنى نيست اما آثارش ديدنى است، همين لباسى كه براى شما اتو مى‏كند يا مى‏شورد و يا غذايى كه مى‏پزد از اين حرفهايى كه مى‏زند، پى مى‏بريد كه، مهر صدا ندارد، مهر را نمى‏شود چشيد، بوئيد، ديد و با دست مهر را نمى‏شود لمس كرد ولى از آثار مى‏فهميم كه مادر به ما مهر دارد بنابراين، اصولاً مى‏توانيم اينطور بگوييم، مى‏توانيم بگوييم انواع چيزهايى كه مى‏توان باور كرد ما چند نوع چيزى را مى‏توانيم باور كنيم، يك سرى چيزهايى را كه مى‏توانيم باور كنيم از طريق اينكه خودش را ببينيم، ديدن خودش، خودش را ببينيم، البته حالا بخواهد يك خورده دقيق‏تر هم كه باشد، يعنى اگر يك كسى باشد خواسته باشد مته به خشخاش بگذارد و كنجكاو باشد، من هم دقيق‏تر با آن حرف مى‏زنم، هم ماده و هم اين جسمى را كه من قبول دارم چون مى‏بينمش، همين جسم هم آثارش را مى‏بيند منتها يك خورده دقيق است و ظريف است.
مى‏گويم: اين گچ را قبول دارى مى‏گويد: بله، من اين گچ را قبول دارم. مى‏گويم: خوب از كجا؟ مى‏گويد: خوب مى‏بينمش. مى‏گويم: اتفاقاً اشتباه مى‏كنى، شما خودش را نمى‏بينى، شما مى‏گويى وزن دارد، وزن گچ نيست، وزن از آثار است. مى‏گويد: آقا سفيد است. مى‏گويند: رنگ هم خود گچ نيست، رنگ هم از… مى‏گويد: حجم دارد، مى‏گويم حجم هم گچ نيست، حجم داشتن از آشپز است. بنابراين همان گچى را هم كه شما قبول دارى يك خورده فكر كنيد، مى‏بيند از آثار پى به موثر مى‏بريد منتها اين چون خيلى سريع السير انجام مى‏شود آدم خيال مى‏كند خودش را مى‏بيند مثل اينكه شما زبان فارسى كه حرف مى‏زنيد چون زبان مادريت است حرف مى‏زنى فكر مى‏كنى بى فكر حرف مى‏زنى، اگر بگويند انگليسى و يا عربى حرف بزن يك كلمه يك كلمه مى‏گويى با توجه، ولى زبان مادرى را هم با توجه صحبت مى‏كنى منتها توجه در زبان مادرى سريع السير است و يكجورى كه آدم فكر مى‏كند، مثل آتش گردانى كه براى قليون آدم دور مى‏گرداند چون سرعت دارد آدم خيال مى‏كند يك دايره است بنابراين ما وقتى مى‏خواهيم يك چيزى را باور كنيم يك وقت خودش را مى‏بينيم، يك وقت هم اثرش را مى‏بينيم،
3- پذيرش سخن از گوينده راستگو
يك وقت بعضى چيزها را هم قبول مى‏كنيم، نه خودش را مى‏بينيم و نه اثرش را، از طريق يك گوينده راستگو به ما خبر مى‏دهد و ما قبول مى‏كنيم.
از كسانى كه مورد اطمينان شما هستند مى‏آيند و مى‏گويند هواى سنندج، هواى همدان، هواى بندر عباس چند درجه است. چون كلمه‏ اى است از گوينده راستگو، شما قبول مى‏كنيد، خود هوا و اثر هوا را نمى‏بينى اما چون گوينده راستگو است ما هم به آن يك سرى چيزهاى كه قبول داريم، باورهاى ما سه نوع است. يك سرى باورهايى را مى‏بينيم، از آثار آفرينش. يك سرى‏ها را از اثر پى مى‏بريم، مثل خداوند. يك سرى گوينده راستگو، جن را شما مى‏بينى؟ نه، خودش را نمى‏بينم. اثرش را مى‏بينى؟ نه، اما پيامبر فرموده: خداوند يك موجودى دارد به نام جن. پسرى آمده مى‏گويد من چطورى جن را قبول كنم؟ مى‏گويم:اولاً ايمان به جن از ضروريات دين نيست كه قبول كنى و يا نكنى. تو بخششت از چه كسى است؟ ملائكه را چه جورى قبول كنم؟ آقا ملائكه كه قبول كردنش كارى ندارد. در فرانسه باغ درست كرده‏اند پنج هزار نوع درخت انگور در آن کاشته اند، آن قدرتى كه دو هزار نوع سوسك درست مى‏كند، پنج هزار نوع انگور درست مى‏كند حالا ممكن است يكبار موجودى هم به نام جن…، همينكه گوينده راستگويى بگويد كه موجودى است بنام جن، قبول مى‏كنيم.
4- ديد وسيع
گوشه‏اى از آثار ايمان به خدا: 1 – از آثار ايمان به خدا، مومن به خدا داراى ديد وسيع است چطور؟ يك مثال بزنم، شما اگر با هواپيما مسافرت بكنى هر چه بروى بالا، خانه ‏هاى زمين پهلوى شما كوچكتر مى‏شود، اين يك مثال محسوس كه هر چه اوج بگيرى خانه ‏ها كوچكتر مى‏شود مومن به خدا چون بند به بى نهايت است، چون رابطه با خدا دارد ديدش وسيع است. آرزويش منحصر به چيزهاى مادى نيست. شعار آن اينست «الْمالُ وَ الْبَنُونَ زينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا» (كهف/46) آن داد مى‏زند و مى‏گويد «وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى‏» (اعلي/17) كسى كه بند به خدا شد، ايمان به خدا داشته باشد، ديدش وسيع باشد با چهار تا كار اوج نمى‏گيردش، غرور نمى‏گيردش. هميشه غرور مال چيز كم است، پول خورد است كه صدا مى‏كند، اسكناس هزارى صدا ندارد. مشكى كه آب كم دارد، لق لق مى‏كند، مشك كم آب لق لق نمى‏كند. كسانى كه تازه يك ساعت مچى مى‏زنند، هر عطسه و سرفه كه مى‏كنند،يكبار دستهایشان را روی صورتشان می گذارند تا ساعتشان پیدا باشد.
كسانى كه تازه در بانك پول مى‏گذارند اگر يك تومان سبزى بخرد، چك مى‏كشد. هميشه غرور مال كم ظرفيت هاست، كسى كه بند به خدا شد، من و شما هستيم كه، به قول استادمان در قم، نصيحتمان مى‏كرد، مى‏فرمود: ما هستيم كه ضعيفيم، اگر يك شب مثلاً در اين ايام شريف، يك شب موفق بشويم و نماز شب بخوانيم، روز آستين هايمان را تكان مى‏دهيم، مى‏گوييم ملائكه بايد بريزد پائين چون من ديشب نماز شب خوانده ‏ام. اما وقتى اوج گرفت، اصلش كوچك است.
به حضرت سجاد(ع) مى‏گويند چقدر عبادت مى‏كنيد، مى‏گويند: من كجا و على كجا. به على (ع) مى‏گويند چقدر عبادت می کنید؟ مى‏گويد: من كجا و پيغمبر كجا. پيغمبر جورى انس گرفته است كه مى‏گويد: «ما عرفناك حق معرفتك» (بحار الانوار/ج66/ص291) خدا يا آنطور كه بايد تو را بشناسم، نشناخته‏ام. انسانى كه بند به خدا شد غرور نمى‏گيردش، هر چه دارد مال او است. امام سجاد (ع) نماز شب مى‏خواند، من و شما اگر يك زمانى نماز شب بخوانيم، به اندازه يك نماز صبح خوانديم، دو سه هزار تا دعا و حاجت مى‏خواهيم از او.
امام سجاد (ع) نماز شب مى‏خواند بعد از نماز شبش دعا مى‏كند، دعایش اينست، خدايا اين نماز شب را خواندم اما آبى كه وضو گرفتم از تو بود، قدرتى كه از خواب بلند شدم از تو بود، حافظه‏ ام از تو بود، از تو بود، از تو بود، خلاصه اينكه منِ سجاد از شماطلبى ندارم، چون اين توفيقى هم كه دارم همه ‏اش از تو است. يك لحظه حافظه را خدا از ما بگيرد ما هيچى نداريم.
امام خمینی (ره) ‏فرمود: خدا يكبار حافظه را از من گرفت، من هر چه بلد بودم يادم رفت حتى يادم رفت اسمم چيست. يك ربع فكر كردم اسمم يادم آمد، ديد وسيع مى‏دهد، اگر دید وسیع شد ديگر انسان زود خودش را نمى‏فروشد، من و شما ممكن است زود خودمان را بفروشيم.
حديث جالبى ديدم بخوانم برايتان، حديثش شيرين است. امام مى‏فرمايد هر كس مى‏خواهد بفهمد نرخش چقدر است مثلاً الان شما چند مى‏ارزيد، بنده چقدر قيمت دارم؟ امام مى‏ فرمايد هر كس مى‏ خواهد ببيند نرخش چقدر است، مى‏تواند ببيند چقدر گول مى‏خورد، ممكن است يك انسان نرخش يك بزغاله باشد، يعنى اگر يك گوشت گوساله به آن بدهند بگويند تقسيم كن كبابى هايش را براى خودش برمى دارد، يعنى حتى نمى‏تواند در تقسيم گوشت بزغاله عادل باشد، نه، ممكن است يكى با دو هزار تومان حاضر باشد يك امضاى ناحق بكند، نرخش ايشان چقدر است؟ دو هزار تومان، ممكن است يكى به سى تومان خلاف مى‏كند، ايشان نرخش…، نرخ على (ع) چقدر است؟ خودش نرخش را تعيين كرده است. حضرت على (ع) فرموده است: والله قسم اگر هستى را بدهند به من كه خودِ جو را نه، پوست جو را از دهان مورچه بگيرم من اين كار را نمى‏كنم. نرخ على از هستى بيشتر است و نرخ بعضى به چهارتا بز، به چهار تا چرخ، به چهار تا… ديد وقتى ديد الهى شد توجه به رضاى خدا دارد همه برايش.
5- رضاي الهي
در زيارت حضرت على (ع) مى‏خوانيم درود بر تو على كه در راه خدا ملامت‏ ها تو را كج نمى‏كند، ما با تشويق گرم مى‏شويم خلاصه چون بند به خدا نيستيم و يا ارتباطمان با خدا كم است، با يك قاشق ماست سردمان مى‏شود و يا يك دانه خرما گرم مان مى‏شود.
ببينيد امام چه مى‏گويد، الان محبوب‏ترين افراد روى كره زمين امام است. در مدرسه فيضيه مى‏گويد من فقط مى‏ خواهم خدا از من راضى باشد، چه پيروز بشويم و چه شكست بخوريم، دينش، دين رضاى خداست، به اين نيست كه صلوات برايش بفرستند، صلوات برايش نفرستند. مثلاً ما الان مى‏گوييم، ما الان اگر سه تا ماشين كنار خيابان به احترام مان بوق بزند مى‏گوييم به به ما چه احترام و چه عزتى داريم در اين مملكت، سه تا ماشين پشت سر هم براى من بوق زد. تمام كره زمين، افراد آزادي خواهش، گرچه مسلمان نباشند، الان افغانستان و كشورهاى ديگر شعار مى‏دهند به نفع امام، همه آزديخواهان كره زمين دوستش دارند، اما خودش مى‏گويد: خاك بر سر من اگر بخواهم به فكر آبروى خودم باشم، اگر خودبين باشم، من خودبين نيستم، من خدا بين هستم، پس به اين مى‏گويند ديد وسيع، اوج مى‏گيرد، اگر كره زمين قربانش برود، بندش نيست و كره زمين پشت به او كند، باز هم نمى‏ترسد،
من اين جمله را پانزده، شانزده سال پيش از امام شنيدم، فرمود: دو تا سرهنگ و با گروهى ارتشى، با چه دستگاه هايى آمدند نصف شب من را بردند، مى‏گفت من را در ماشين نشاندند، يك سرهنگ اينطرف با اسلحه، يك سرهنگ آنطرف با اسلحه، مى‏گفت دو تا سرهنگ ‏ها مى‏لرزيدند و من نصف شب آنها را موعظه كردم، گفتم نترسيد، اينرا مى‏گويند ديد وسيع. كسى كه بند به خدا شد نمى‏ترسد، تشويق‏ها، ترفيع ‏ها الى آخر.
در هندسه مى‏گويند شما اگر يك نيم دايره‏اى را فرض كنيد، حالا اصطلاحاتش را خيلى از من توقع نداشته باشيد كه يادم باشد. شما يك نيم دايره‏ اى را فرض كنيد، از هر كجاى اين نيم دايره شما دوتا خط ترسيم كنيد به دو سمت نيم دايره، مثلاً از اينجا يك خط به اين ضلع و يك خط هم به اين ضلع، مى‏گويند اين زاويه، زاويه قائمه است. اگر از اين قله هم بكشيم باز زاويه، زاويه قائمه است، اگر از اينجا هم بكشيم باز اين زاويه، زاويه قائمه است. مومن به خدا در هر امتحانى كه باشد، متوسط باشد، عامى باشد، عالى باشد، اعلى باشد، در هر شرايطى كه باشد چون با توجه به كتاب الله و عترتى در مرز كتاب و سنت اگر قدم بردارد زاويه آن، زاويه قائمه است، پس بنابراين هيچ وقت عقده پيدا نمى‏كند. «لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى‏» (نجم/39) يعنى هر كسى به مقدار سعى خودش، اعم از اينكه كار بكند و يا نكند، تلاش كرده است، بنده فرض كنيم، مى‏آيم منزل شما براى اينكه، ملاقات شما بعنوان يك مسلمان، آمدم، ده بار آمدم و شما نبودى، من عقده پيدا نمى‏كنم، براى اينكه من براى رضاى خدا آمدم و چه تو باشى خانه و چه نباشى من به اجر خودم مى‏رسم اما اگر بگويند بريم آنجا بخوابيم، برويم آنجا چايى بخوريم، بريم آنجا ميوه بخوريم، اگر به اين ديد آمده باشم، همينكه در زدم گفتند فلانى نيستش، من باخته‏ام، مومن به خدا هيچ وقت باخته نيست. «وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفي‏ خُسْرٍ إِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا» (عصر/3-1) كسى كه بند به خدا شد «لَفي خُسْرٍ» نخواهد بود، عقده پيدا نخواهد كرد. بنده يك تومان دارم، يك نان مى‏گيرم، ديگرى اينجا هستم يك تومان دارم، يك نان مى‏گيرم، ديگرى صد تومان دارد، صد نان مى‏گيرد، ولى چون هر دو در سعى مان يكى بوديم، هر دو زاويه ‏ها قائمه خواهد بود. يك كسى يك دست دارد، دو تا صندوق مى‏سازد، يك كسى دو تا دست دارد چهارتا صندوق مى‏سازد، اجرشان هر دو يكى است، گرچه عملشان فرق مى‏كند اماچون سعى شان يكى است اجرشان يكى است.
6- مقدس بودن هدف
انسان در هر شرايطى كه هست مى‏تواند به عالى‏ترين درجات برسد منتها بايد هدفش مقدس باشد.يك مثال بزنم، يك دانه سيب را مى ‏آورم، سه نفر نمى‏خورند، به احمد آقا مى‏گويند چرا نمى‏خورى، مى‏گويد قهر كرده ‏ام. ديگرى نمى‏خورد مى‏گوييم شما چرا نمى‏خورى؟ مى‏گويد از بس خورده ‏ام ديگر ميل ندارم. سومى مى‏گوييم چرا نمى خورى؟ مى‏گويد من نمى‏خورم تا ديگران بخورند. سه نفر سيب را نمى‏خورند اما هدفشان فرق مى‏كند. يكى نمى‏خورد، قهر است، اين ارزش ندارد، ديگرى نمى‏خورد چون ميل ندارد، اين هم ارزش ندارد. ارزش كسى دارد كه نخوردنش بخاطر خوردن دیگران باشد.
چاقو كش شكم پاره مى‏كند، جراح هم شكم پاره مى‏كند، از چاقو كش ده هزار تومان مى‏گيرند، به جراح ده هزار تومان مى‏دهند، چرا؟ چون هدفشان دو تا است. بنابراين انسان در هر مرحله‏ اى كه باشد…، انسانى كه بند به خدا شد هيچ وقت باخته نيست. امام در مدرسه فيضيه فرمود: ما نمى‏خواهيم حتماً پيروز بشويم، ما مى‏خواهيم به رضاى خدا عمل كنيم، چه پيروز بشويم و چه شكست بخوريم.
مومن به خدا خون برايش مطرح نيست، پول برايش مطرح نيست. اين هم مرحله دوم. هيچ وقت مأیوس نمى‏شود، افرادى مى‏بينيد بحث مى‏كند سر كفش، سر كلاه، قهر مى‏كند، خودكشى مى‏كند سر مسئله ازدواج، سر مسئله عشق و شهوت، زن و شوهر هايى، فاميل هايى، كانون خانواده از هم مى‏پاشد سر يك مسائل جزئى، اينها كسانى هستند كه منهاى مذهب هستند، مومن به خدا هيچ مسئله ‏اى آن را تكان نمى‏دهد. «كالجبل الراسخ» (مناقب/ج2/ص347) امام مى‏فرمايد مومن مثل كوه است حتى كوه ممكن است ريزش‏هايى داشته باشد اما مومن به خدا هيچ حادثه‏ اى او را تغییر نخواهد داد و نمى‏دهد.
7- عزت نفس
يكى ديگر از آثار ايمان به خدا عزت نفس است. مومن به خدا چون بند است به خدا اصلاً عارش مى‏آيد كه گردن خم كند پهلوى كس ديگر. خوشم آمد از يكى طلبه‏ ها، در زندان گفتند: بنويس رياست محترم،گفت نمى‏نويسم. گفتند: زندان را اضافه مى‏كنيم. گفت: اضافه كنيد من به كسى كه محترم نيست، محترم نمى‏گويم در زمان طاغوت، در زندان ماند و به نامحترم، محترم نگفت. عزت به خدا. بندگان ديگر، قرآن مى‏گويد: «عِبادٌ أَمْثالُكُمْ» (اعراف/194) اينها يك نفرند مثل من. چرا من گردنم خم شود پهلوى كسى كه مثل خودم است. كسى كه می داند الحمدلله و تشكر مال خدا ست، ديگه بله قربان گوى هر كس و ناكسى نيست. كسى كه مى‏گويد بسم الله بنام خدا، بنام كس ديگرى شروع نمى‏كند. عزت نفس هم از آثار ايمان به خداست.

«والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»

موضوع: ایمان، آثار – 1
تاریخ: 09/05/58
بسم الله الرّحمن الرّحيم
در جلسات قبل خدمت برادران بحث‏هایى شد درباره خداشناسى يك تك سوالى است كه گاهى، شما كه انشاء الله جوابش را بلد هستيد حالا يك برادر كوچولو داريد كه از شما مى‏پرسد يا دوستى از شما مى‏پرسد مى‏گوييم و رد مى‏شويم و بعد هم يك چند جمله‏اى درباره نقش ايمان به خدا و بحث‏ها را كم كم خلاصه مى‏كنيم سوالى كه مى‏كنند اين است گاهى مى‏پرسند كه شما مى‏گوييد خوب همه را خدا آفريده است، خدا را كى آفريده است؟
1- خدا را چه كسي آفريده است؟
جواب: شما مى‏گوييد همه چيز را خدا آفريد، مى‏گوييد: بله. مى‏گويد: بگوييد خدا را چه كسى آفريده است؟ اين سوال و حالا جواب: اول مى‏گويم اين سوال از ما است و يا از همه هست. خدا پرستان اينطور مى‏گويند، غير خدا پرستان چطور مى‏گويند، آنهايى كه خدا را قبول ندارند مى‏گويند همه چيز را بر مى‏گردد به ذرات ماده كه همان، شما از آنها سوال كن كه شما كه مى‏گوييد همه چيز برمى گردد به ماده، ماده برمى گردد به كجا، ماده را چه كسى آفريده است؟ عين سوالى كه تو از من مى‏كنى من از تو مى‏كنم. شما مى‏گوييد خدا را كى آفريده من مى‏گوييم چى، شما مى‏گوييد ريشه همه چيز خدا، ريشه خدا كجاست؟ همين سوال را من از شما مى‏كنم ريشه همه چيز ماده است،ريشه ماده از كجاست. مى‏گوييد داداش اين ماده از قديم بوده است. مى‏گوييم اين خدا هم از قديم بوده است. چطور يك قديم باشعور مرا زورت می آید قبول كنى ولى صد تا قديم بى شعور خودت را قبول مى‏كنى؟ بنابراين عين همان سوالى كه شما مى‏گويى: خدا از كجا؟ ما مى‏گوييم چى، ماده از كجا؟ او مى‏گوييد ماده از قديم است، من مى‏گوييم خدا هم از قديم است. منتهی من يك قديم باشعور را پذيرفته‏ام، او صدها قديم بى شعور.
اين جواب به قول ما طلبه‏ها نقضى و اما جواب حقيقى، ما هستى را دو بخش مى‏دانيم. هستى دو بخش است. بخشى از هستى پديده است، يعنى نبوده، بود شده است. پديد آمده، نبوده بعداً پيدا شده است. يك سرى هستى غير از پديده است و ما درباره، نمى‏خواهيم بگوييم هر چيزى علت مى‏خواهد، اگر پرسيديد هر چيزى علت مى‏خواهد شما هم حق دارى بپرسى علت مى‏خواهد ما مى‏گوييم هر پديده‏اى علت مى‏خواهد، نه هر چيزى علت مى‏خواهد. چيز، هستى، موجود دو قسم است. پديده، غير پديده. هر پديده‏اى علت مى‏خواهد بنابراين هر پديده‏اى علت لازم دارد نه هر چيزى، هر چيزى علت نمى‏خواهد، يك مثال بزنم شما نگاه مى‏كنى مى‏بينى لبه آستين شما چرب شده است يك نگاه مى‏كنى مى‏گويى عجب اين چربى بوده يا پيدا شده است. يك چربى يك هستى است و پديد آمده است چون اين چربى ديروز نبوده و الآن مى‏بينى چرب است سوال مى‏كنى علتش چى است؟ كى چرب شد؟ كجا چرب شد؟ چرا چرب شد؟ كلمه كى، كجا، چرا براى چربى است كه نبوده ولى امروز پيدا شده است اما هيچ كس نمى‏رود سرش را بكند توى مشك روغن، بگوييد اى روغن چرا چرب هستى؟ كجا چرب شدى؟ چرا چرب شدى؟ چون چربى روغن،چربى است، چربى آستين من هم چربى است اما يكى از آنها پديده است و يكى از آنها غير پديده است. هميشه سوال از پديده‏هاست غير پديده سوال ندارد.
2- از اثر به مؤثر پي مي‌بريم
همانطور كه شما مى‏گويى ماده سوال ندارد ما هم مى‏گوييم خدا سوال ندارد منتها دلايلى داريم كه نمى‏تواند ماده منبع آفرينش باشد كه دلايلش را مقدارى اشاره كرديم در بحث‏هاى گذشته. اين يك سوالى است كه گاهى مى‏پرسند كه چگونه به خداى ناديده ايمان بياوريم؟ اين هم جوابش اين است كه ما خيلى از چيزهايى را كه نديده‏ايم به آنها ايمان آورده‏ايم همين مسئله معروف جاذبه زمين، زمين جاذبه دارد و جاذبه زمين با هيچ كدام از خواص پنجگانه درك نمى‏شود يعنى شما هر چه گوش بدهى به زمين از راه گوش، هر چه گوشت را بگيرى زمين صداى ويز ويزى از آن نمى‏آيد جاذبه را با زبان نمى‏شود چشيد، يك خورده مزه جاذبه دارد، چشيدنى هم نيست. جاذبه را از طريق بينى هم نمى‏شود لمس كرد كه يك خورده خاك برداريم، بو كنيم بگوييم آهان بوى جاذبه از آن مى‏آيد، بو كردنى هم نيست. جاذبه را از طريق چشم هم نمى‏شود ديد، كه نگاه كنيم، ببينيم هان، مثل حشره‏اى باشد، گردى باشد، بگوييم اين جاذبه است، هر چه شما خيره شوى به زمين چيزى به نام جاذبه در زمين با چشم ديده نمى‏شود. جاذبه را از طريق دست هم نمى‏شود لمس كرد اما همه با يك نفس شعار مى‏دهيد كه زمين داراى جاذبه است. خوب با هيچ يك از خواص پنجگانه لمس نمى‏شود، چگونه به جاذبه‏اى كه نمى‏شود چشيد و بوئيد و ديد شما مى‏گویی؟
والله من نگاه مى‏كنم اين سيب از درخت مى‏افتد به زمين مى‏گوييم چرا سيب جاى ديگر نرفت؟ چرا بالا و اينطرف و آنطرف نرفت؟ چون سيب آمد روبه پائين از اثر پى مى‏برم كه زمين جاذبه دارد پس شما جاذبه زمين را از اثر فهميدى. همينطور كه جاذبه زمين را از اثر فهميدى، ايمان به خدا را هم از اثر مى‏فهميم.
مثالها زياد است در اين زمينه، شما از كجا مى‏فهميى كه مادر شما به شما مهر مى‏ورزد، مهر مادر ديدنى نيست اما آثارش ديدنى است، همين لباسى كه براى شما اتو مى‏كند يا مى‏شورد و يا غذايى كه مى‏پزد از اين حرفهايى كه مى‏زند، پى مى‏بريد كه، مهر صدا ندارد، مهر را نمى‏شود چشيد، بوئيد، ديد و با دست مهر را نمى‏شود لمس كرد ولى از آثار مى‏فهميم كه مادر به ما مهر دارد بنابراين، اصولاً مى‏توانيم اينطور بگوييم، مى‏توانيم بگوييم انواع چيزهايى كه مى‏توان باور كرد ما چند نوع چيزى را مى‏توانيم باور كنيم، يك سرى چيزهايى را كه مى‏توانيم باور كنيم از طريق اينكه خودش را ببينيم، ديدن خودش، خودش را ببينيم، البته حالا بخواهد يك خورده دقيق‏تر هم كه باشد، يعنى اگر يك كسى باشد خواسته باشد مته به خشخاش بگذارد و كنجكاو باشد، من هم دقيق‏تر با آن حرف مى‏زنم، هم ماده و هم اين جسمى را كه من قبول دارم چون مى‏بينمش، همين جسم هم آثارش را مى‏بيند منتها يك خورده دقيق است و ظريف است.
مى‏گويم: اين گچ را قبول دارى مى‏گويد: بله، من اين گچ را قبول دارم. مى‏گويم: خوب از كجا؟ مى‏گويد: خوب مى‏بينمش. مى‏گويم: اتفاقاً اشتباه مى‏كنى، شما خودش را نمى‏بينى، شما مى‏گويى وزن دارد، وزن گچ نيست، وزن از آثار است. مى‏گويد: آقا سفيد است. مى‏گويند: رنگ هم خود گچ نيست، رنگ هم از… مى‏گويد: حجم دارد، مى‏گويم حجم هم گچ نيست، حجم داشتن از آشپز است. بنابراين همان گچى را هم كه شما قبول دارى يك خورده فكر كنيد، مى‏بيند از آثار پى به موثر مى‏بريد منتها اين چون خيلى سريع السير انجام مى‏شود آدم خيال مى‏كند خودش را مى‏بيند مثل اينكه شما زبان فارسى كه حرف مى‏زنيد چون زبان مادريت است حرف مى‏زنى فكر مى‏كنى بى فكر حرف مى‏زنى، اگر بگويند انگليسى و يا عربى حرف بزن يك كلمه يك كلمه مى‏گويى با توجه، ولى زبان مادرى را هم با توجه صحبت مى‏كنى منتها توجه در زبان مادرى سريع السير است و يكجورى كه آدم فكر مى‏كند، مثل آتش گردانى كه براى قليون آدم دور مى‏گرداند چون سرعت دارد آدم خيال مى‏كند يك دايره است بنابراين ما وقتى مى‏خواهيم يك چيزى را باور كنيم يك وقت خودش را مى‏بينيم، يك وقت هم اثرش را مى‏بينيم،
3- پذيرش سخن از گوينده راستگو
يك وقت بعضى چيزها را هم قبول مى‏كنيم، نه خودش را مى‏بينيم و نه اثرش را، از طريق يك گوينده راستگو به ما خبر مى‏دهد و ما قبول مى‏كنيم.
از كسانى كه مورد اطمينان شما هستند مى‏آيند و مى‏گويند هواى سنندج، هواى همدان، هواى بندر عباس چند درجه است. چون كلمه‏اى است از گوينده راستگو، شما قبول مى‏كنيد، خود هوا و اثر هوا را نمى‏بينى اما چون گوينده راستگو است ما هم به آن يك سرى چيزهاى كه قبول داريم، باورهاى ما سه نوع است. يك سرى باورهايى را مى‏بينيم، از آثار آفرينش. يك سرى‏ها را از اثر پى مى‏بريم، مثل خداوند. يك سرى گوينده راستگو، جن را شما مى‏بينى؟ نه، خودش را نمى‏بينم. اثرش را مى‏بينى؟ نه، اما پيامبر فرموده: خداوند يك موجودى دارد به نام جن. پسرى آمده مى‏گويد من چطورى جن را قبول كنم؟ مى‏گويم:اولاً ايمان به جن از ضروريات دين نيست كه قبول كنى و يا نكنى. تو بخششت از چه كسى است؟ ملائكه را چه جورى قبول كنم؟ آقا ملائكه كه قبول كردنش كارى ندارد. در فرانسه باغ درست كرده‏اند پنج هزار نوع درخت انگور در آن کاشته اند، آن قدرتى كه دو هزار نوع سوسك درست مى‏كند، پنج هزار نوع انگور درست مى‏كند حالا ممكن است يكبار موجودى هم به نام جن…، همينكه گوينده راستگويى بگويد كه موجودى است بنام جن، قبول مى‏كنيم.
4- ديد وسيع
گوشه‏اى از آثار ايمان به خدا: 1 – از آثار ايمان به خدا، مومن به خدا داراى ديد وسيع است چطور؟ يك مثال بزنم، شما اگر با هواپيما مسافرت بكنى هر چه بروى بالا، خانه‏هاى زمين پهلوى شما كوچكتر مى‏شود، اين يك مثال محسوس كه هر چه اوج بگيرى خانه‏ها كوچكتر مى‏شود مومن به خدا چون بند به بى نهايت است، چون رابطه با خدا دارد ديدش وسيع است. آرزويش منحصر به چيزهاى مادى نيست. شعار آن اينست «الْمالُ وَ الْبَنُونَ زينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا» (كهف/46) آن داد مى‏زند و مى‏گويد «وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى‏» (اعلي/17) كسى كه بند به خدا شد، ايمان به خدا داشته باشد، ديدش وسيع باشد با چهار تا كار اوج نمى‏گيردش، غرور نمى‏گيردش. هميشه غرور مال چيز كم است، پول خورد است كه صدا مى‏كند، اسكناس هزارى صدا ندارد. مشكى كه آب كم دارد، لق لق مى‏كند، مشك كم آب لق لق نمى‏كند. كسانى كه تازه يك ساعت مچى مى‏زنند، هر عطسه و سرفه كه مى‏كنند،يكبار دستهایشان را روی صورتشان می گذارند تا ساعتشان پیدا باشد.
كسانى كه تازه در بانك پول مى‏گذارند اگر يك تومان سبزى بخرد، چك مى‏كشد. هميشه غرور مال كم ظرفيت هاست، كسى كه بند به خدا شد، من و شما هستيم كه، به قول استادمان در قم، نصيحتمان مى‏كرد، مى‏فرمود: ما هستيم كه ضعيفيم، اگر يك شب مثلاً در اين ايام شريف، يك شب موفق بشويم و نماز شب بخوانيم، روز آستين هايمان را تكان مى‏دهيم، مى‏گوييم ملائكه بايد بريزد پائين چون من ديشب نماز شب خوانده‏ام. اما وقتى اوج گرفت، اصلش كوچك است.
به حضرت سجاد(ع) مى‏گويند چقدر عبادت مى‏كنيد، مى‏گويند: من كجا و على كجا. به على (ع) مى‏گويند چقدر عبادت می کنید؟ مى‏گويد: من كجا و پيغمبر كجا. پيغمبر جورى انس گرفته است كه مى‏گويد: «ما عرفناك حق معرفتك» (بحار الانوار/ج66/ص291) خدا يا آنطور كه بايد تو را بشناسم، نشناخته‏ام. انسانى كه بند به خدا شد غرور نمى‏گيردش، هر چه دارد مال او است. امام سجاد (ع) نماز شب مى‏خواند، من و شما اگر يك زمانى نماز شب بخوانيم، به اندازه يك نماز صبح خوانديم، دو سه هزار تا دعا و حاجت مى‏خواهيم از او.
امام سجاد (ع) نماز شب مى‏خواند بعد از نماز شبش دعا مى‏كند، دعایش اينست، خدايا اين نماز شب را خواندم اما آبى كه وضو گرفتم از تو بود، قدرتى كه از خواب بلند شدم از تو بود، حافظه‏ام از تو بود، از تو بود، از تو بود، خلاصه اينكه منِ سجاد از شماطلبى ندارم، چون اين توفيقى هم كه دارم همه‏اش از تو است. يك لحظه حافظه را خدا از ما بگيرد ما هيچى نداريم.
امام خمینی (ره) ‏فرمود: خدا يكبار حافظه را از من گرفت، من هر چه بلد بودم يادم رفت حتى يادم رفت اسمم چيست. يك ربع فكر كردم اسمم يادم آمد، ديد وسيع مى‏دهد، اگر دید وسیع شد ديگر انسان زود خودش را نمى‏فروشد، من و شما ممكن است زود خودمان را بفروشيم.
حديث جالبى ديدم بخوانم برايتان، حديثش شيرين است. امام مى‏فرمايد هر كس مى‏خواهد بفهمد نرخش چقدر است مثلاً الان شما چند مى‏ارزيد، بنده چقدر قيمت دارم؟ امام مى‏فرمايد هر كس مى‏خواهد ببيند نرخش چقدر است، مى‏تواند ببيند چقدر گول مى‏خورد، ممكن است يك انسان نرخش يك بزغاله باشد، يعنى اگر يك گوشت گوساله به آن بدهند بگويند تقسيم كن كبابى هايش را براى خودش برمى دارد، يعنى حتى نمى‏تواند در تقسيم گوشت بزغاله عادل باشد، نه، ممكن است يكى با دو هزار تومان حاضر باشد يك امضاى ناحق بكند، نرخش ايشان چقدر است؟ دو هزار تومان، ممكن است يكى به سى تومان خلاف مى‏كند، ايشان نرخش…، نرخ على (ع) چقدر است؟ خودش نرخش را تعيين كرده است. حضرت على (ع) فرموده است: والله قسم اگر هستى را بدهند به من كه خودِ جو را نه، پوست جو را از دهان مورچه بگيرم من اين كار را نمى‏كنم. نرخ على از هستى بيشتر است و نرخ بعضى به چهارتا بز، به چهار تا چرخ، به چهار تا… ديد وقتى ديد الهى شد توجه به رضاى خدا دارد همه برايش.
5- رضاي الهي
در زيارت حضرت على (ع) مى‏خوانيم درود بر تو على كه در راه خدا ملامت‏ها تو را كج نمى‏كند، ما با تشويق گرم مى‏شويم خلاصه چون بند به خدا نيستيم و يا ارتباطمان با خدا كم است، با يك قاشق ماست سردمان مى‏شود و يا يك دانه خرما گرم مان مى‏شود.
ببينيد امام چه مى‏گويد، الان محبوب‏ترين افراد روى كره زمين امام است. در مدرسه فيضيه مى‏گويد من فقط مى‏خواهم خدا از من راضى باشد، چه پيروز بشويم و چه شكست بخوريم، دينش، دين رضاى خداست، به اين نيست كه صلوات برايش بفرستند، صلوات برايش نفرستند. مثلاً ما الان مى‏گوييم، ما الان اگر سه تا ماشين كنار خيابان به احتراممان بوق بزند مى‏گوييم به به ما چه احترام و چه عزتى داريم در اين مملكت، سه تا ماشين پشت سر هم براى من بوق زد. تمام كره زمين، افراد آزاديخواهش، گرچه مسلمان نباشند، الان افغانستان و كشورهاى ديگر شعار مى‏دهند به نفع امام، همه آزديخواهان كره زمين دوستش دارند، اما خودش مى‏گويد: خاك بر سر من اگر بخواهم به فكر آبروى خودم باشم، اگر خودبين باشم، من خودبين نيستم، من خدا بين هستم، پس به اين مى‏گويند ديد وسيع، اوج مى‏گيرد، اگر كره زمين قربانش برود، بندش نيست و كره زمين پشت به او كند، باز هم نمى‏ترسد،
من اين جمله را پانزده، شانزده سال پيش از امام شنيدم، فرمود: دو تا سرهنگ و با گروهى ارتشى، با چه دستگاههايى آمدند نصف شب من را بردند، مى‏گفت من را در ماشين نشاندند، يك سرهنگ اينطرف با اسلحه، يك سرهنگ آنطرف با اسلحه، مى‏گفت دو تا سرهنگ‏ها مى‏لرزيدند و من نصف شب آنها را موعظه كردم، گفتم نترسيد، اينرا مى‏گويند ديد وسيع. كسى كه بند به خدا شد نمى‏ترسد، تشويق‏ها، ترفيع‏ها الى آخر.
در هندسه مى‏گويند شما اگر يك نيم دايره‏اى را فرض كنيد، حالا اصطلاحاتش را خيلى از من توقع نداشته باشيد كه يادم باشد. شما يك نيم دايره‏اى را فرض كنيد، از هر كجاى اين نيم دايره شما دوتا خط ترسيم كنيد به دو سمت نيم دايره، مثلاً از اينجا يك خط به اين ضلع و يك خط هم به اين ضلع، مى‏گويند اين زاويه، زاويه قائمه است. اگر از اين قله هم بكشيم باز زاويه، زاويه قائمه است، اگر از اينجا هم بكشيم باز اين زاويه، زاويه قائمه است. مومن به خدا در هر امتحانى كه باشد، متوسط باشد، عامى باشد، عالى باشد، اعلى باشد، در هر شرايطى كه باشد چون با توجه به كتاب الله و عترتى در مرز كتاب و سنت اگر قدم بردارد زاويه آن، زاويه قائمه است، پس بنابراين هيچ وقت عقده پيدا نمى‏كند. «لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى‏» (نجم/39) يعنى هر كسى به مقدار سعى خودش، اعم از اينكه كار بكند و يا نكند، تلاش كرده است، بنده فرض كنيم، مى‏آيم منزل شما براى اينكه، ملاقات شما بعنوان يك مسلمان، آمدم، ده بار آمدم و شما نبودى، من عقده پيدا نمى‏كنم، براى اينكه من براى رضاى خدا آمدم و چه تو باشى خانه و چه نباشى من به اجر خودم مى‏رسم اما اگر بگويند بريم آنجا بخوابيم، برويم آنجا چايى بخوريم، بريم آنجا ميوه بخوريم، اگر به اين ديد آمده باشم، همينكه در زدم گفتند فلانى نيستش، من باخته‏ام، مومن به خدا هيچ وقت باخته نيست. «وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفي‏ خُسْرٍ إِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا» (عصر/3-1) كسى كه بند به خدا شد «لَفي خُسْرٍ» نخواهد بود، عقده پيدا نخواهد كرد. بنده يك تومان دارم، يك نان مى‏گيرم، ديگرى اينجا هستم يك تومان دارم، يك نان مى‏گيرم، ديگرى صد تومان دارد، صد نان مى‏گيرد، ولى چون هر دو در سعى مان يكى بوديم، هر دو زاويه‏ها قائمه خواهد بود. يك كسى يك دست دارد، دو تا صندوق مى‏سازد، يك كسى دو تا دست دارد چهارتا صندوق مى‏سازد، اجرشان هر دو يكى است، گرچه عملشان فرق مى‏كند اماچون سعى شان يكى است اجرشان يكى است.
6- مقدس بودن هدف
انسان در هر شرايطى كه هست مى‏تواند به عالى‏ترين درجات برسد منتها بايد هدفش مقدس باشد.يك مثال بزنم، يك دانه سيب را مى‏آورم، سه نفر نمى‏خورند، به احمد آقا مى‏گويند چرا نمى‏خورى، مى‏گويد قهر كرده‏ام. ديگرى نمى‏خورد مى‏گوييم شما چرا نمى‏خورى؟ مى‏گويد از بس خورده‏ام ديگر ميل ندارم. سومى مى‏گوييم چرا نمى خورى؟ مى‏گويد من نمى‏خورم تا ديگران بخورند. سه نفر سيب را نمى‏خورند اما هدفشان فرق مى‏كند. يكى نمى‏خورد، قهر است، اين ارزش ندارد، ديگرى نمى‏خورد چون ميل ندارد، اين هم ارزش ندارد. ارزش كسى دارد كه نخوردنش بخاطر خوردن دیگران باشد.
چاقو كش شكم پاره مى‏كند، جراح هم شكم پاره مى‏كند، از چاقو كش ده هزار تومان مى‏گيرند، به جراح ده هزار تومان مى‏دهند، چرا؟ چون هدفشان دو تا است. بنابراين انسان در هر مرحله‏اى كه باشد…، انسانى كه بند به خدا شد هيچ وقت باخته نيست. امام در مدرسه فيضيه فرمود: ما نمى‏خواهيم حتماً پيروز بشويم، ما مى‏خواهيم به رضاى خدا عمل كنيم، چه پيروز بشويم و چه شكست بخوريم.
مومن به خدا خون برايش مطرح نيست، پول برايش مطرح نيست. اين هم مرحله دوم. هيچ وقت مأیوس نمى‏شود، افرادى مى‏بينيد بحث مى‏كند سر كفش، سر كلاه، قهر مى‏كند، خودكشى مى‏كند سر مسئله ازدواج، سر مسئله عشق و شهوت، زن و شوهر هايى، فاميل هايى، كانون خانواده از هم مى‏پاشد سر يك مسائل جزئى، اينها كسانى هستند كه منهاى مذهب هستند، مومن به خدا هيچ مسئله‏اى آن را تكان نمى‏دهد. «كالجبل الراسخ» (مناقب/ج2/ص347) امام مى‏فرمايد مومن مثل كوه است حتى كوه ممكن است ريزش‏هايى داشته باشد اما مومن به خدا هيچ حادثه‏اى او را تغییر نخواهد داد و نمى‏دهد.
7- عزت نفس
يكى ديگر از آثار ايمان به خدا عزت نفس است. مومن به خدا چون بند است به خدا اصلاً عارش مى‏آيد كه گردن خم كند پهلوى كس ديگر. خوشم آمد از يكى طلبه‏ها، در زندان گفتند: بنويس رياست محترم،گفت نمى‏نويسم. گفتند: زندان را اضافه مى‏كنيم. گفت: اضافه كنيد من به كسى كه محترم نيست، محترم نمى‏گويم در زمان طاغوت، در زندان ماند و به نامحترم، محترم نگفت. عزت به خدا. بندگان ديگر، قرآن مى‏گويد: «عِبادٌ أَمْثالُكُمْ» (اعراف/194) اينها يك نفرند مثل من. چرا من گردنم خم شود پهلوى كسى كه مثل خودم است. كسى كه می داند الحمدلله و تشكر مال خدا ست، ديگه بله قربان گوى هر كس و ناكسى نيست. كسى كه مى‏گويد بسم الله بنام خدا، بنام كس ديگرى شروع نمى‏كند. عزت نفس هم از آثار ايمان به خداست.
«والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»

موضوع: ایمان، آثار – 1
تاریخ: 09/05/58
بسم الله الرّحمن الرّحيم
در جلسات قبل خدمت برادران بحث‏هایى شد درباره خداشناسى يك تك سوالى است كه گاهى، شما كه انشاء الله جوابش را بلد هستيد حالا يك برادر كوچولو داريد كه از شما مى‏پرسد يا دوستى از شما مى‏پرسد مى‏گوييم و رد مى‏شويم و بعد هم يك چند جمله‏اى درباره نقش ايمان به خدا و بحث‏ها را كم كم خلاصه مى‏كنيم سوالى كه مى‏كنند اين است گاهى مى‏پرسند كه شما مى‏گوييد خوب همه را خدا آفريده است، خدا را كى آفريده است؟
1- خدا را چه كسي آفريده است؟
جواب: شما مى‏گوييد همه چيز را خدا آفريد، مى‏گوييد: بله. مى‏گويد: بگوييد خدا را چه كسى آفريده است؟ اين سوال و حالا جواب: اول مى‏گويم اين سوال از ما است و يا از همه هست. خدا پرستان اينطور مى‏گويند، غير خدا پرستان چطور مى‏گويند، آنهايى كه خدا را قبول ندارند مى‏گويند همه چيز را بر مى‏گردد به ذرات ماده كه همان، شما از آنها سوال كن كه شما كه مى‏گوييد همه چيز برمى گردد به ماده، ماده برمى گردد به كجا، ماده را چه كسى آفريده است؟ عين سوالى كه تو از من مى‏كنى من از تو مى‏كنم. شما مى‏گوييد خدا را كى آفريده من مى‏گوييم چى، شما مى‏گوييد ريشه همه چيز خدا، ريشه خدا كجاست؟ همين سوال را من از شما مى‏كنم ريشه همه چيز ماده است،ريشه ماده از كجاست. مى‏گوييد داداش اين ماده از قديم بوده است. مى‏گوييم اين خدا هم از قديم بوده است. چطور يك قديم باشعور مرا زورت می آید قبول كنى ولى صد تا قديم بى شعور خودت را قبول مى‏كنى؟ بنابراين عين همان سوالى كه شما مى‏گويى: خدا از كجا؟ ما مى‏گوييم چى، ماده از كجا؟ او مى‏گوييد ماده از قديم است، من مى‏گوييم خدا هم از قديم است. منتهی من يك قديم باشعور را پذيرفته‏ام، او صدها قديم بى شعور.
اين جواب به قول ما طلبه‏ها نقضى و اما جواب حقيقى، ما هستى را دو بخش مى‏دانيم. هستى دو بخش است. بخشى از هستى پديده است، يعنى نبوده، بود شده است. پديد آمده، نبوده بعداً پيدا شده است. يك سرى هستى غير از پديده است و ما درباره، نمى‏خواهيم بگوييم هر چيزى علت مى‏خواهد، اگر پرسيديد هر چيزى علت مى‏خواهد شما هم حق دارى بپرسى علت مى‏خواهد ما مى‏گوييم هر پديده‏اى علت مى‏خواهد، نه هر چيزى علت مى‏خواهد. چيز، هستى، موجود دو قسم است. پديده، غير پديده. هر پديده‏اى علت مى‏خواهد بنابراين هر پديده‏اى علت لازم دارد نه هر چيزى، هر چيزى علت نمى‏خواهد، يك مثال بزنم شما نگاه مى‏كنى مى‏بينى لبه آستين شما چرب شده است يك نگاه مى‏كنى مى‏گويى عجب اين چربى بوده يا پيدا شده است. يك چربى يك هستى است و پديد آمده است چون اين چربى ديروز نبوده و الآن مى‏بينى چرب است سوال مى‏كنى علتش چى است؟ كى چرب شد؟ كجا چرب شد؟ چرا چرب شد؟ كلمه كى، كجا، چرا براى چربى است كه نبوده ولى امروز پيدا شده است اما هيچ كس نمى‏رود سرش را بكند توى مشك روغن، بگوييد اى روغن چرا چرب هستى؟ كجا چرب شدى؟ چرا چرب شدى؟ چون چربى روغن،چربى است، چربى آستين من هم چربى است اما يكى از آنها پديده است و يكى از آنها غير پديده است. هميشه سوال از پديده‏هاست غير پديده سوال ندارد.
2- از اثر به مؤثر پي مي‌بريم
همانطور كه شما مى‏گويى ماده سوال ندارد ما هم مى‏گوييم خدا سوال ندارد منتها دلايلى داريم كه نمى‏تواند ماده منبع آفرينش باشد كه دلايلش را مقدارى اشاره كرديم در بحث‏هاى گذشته. اين يك سوالى است كه گاهى مى‏پرسند كه چگونه به خداى ناديده ايمان بياوريم؟ اين هم جوابش اين است كه ما خيلى از چيزهايى را كه نديده‏ايم به آنها ايمان آورده‏ايم همين مسئله معروف جاذبه زمين، زمين جاذبه دارد و جاذبه زمين با هيچ كدام از خواص پنجگانه درك نمى‏شود يعنى شما هر چه گوش بدهى به زمين از راه گوش، هر چه گوشت را بگيرى زمين صداى ويز ويزى از آن نمى‏آيد جاذبه را با زبان نمى‏شود چشيد، يك خورده مزه جاذبه دارد، چشيدنى هم نيست. جاذبه را از طريق بينى هم نمى‏شود لمس كرد كه يك خورده خاك برداريم، بو كنيم بگوييم آهان بوى جاذبه از آن مى‏آيد، بو كردنى هم نيست. جاذبه را از طريق چشم هم نمى‏شود ديد، كه نگاه كنيم، ببينيم هان، مثل حشره‏اى باشد، گردى باشد، بگوييم اين جاذبه است، هر چه شما خيره شوى به زمين چيزى به نام جاذبه در زمين با چشم ديده نمى‏شود. جاذبه را از طريق دست هم نمى‏شود لمس كرد اما همه با يك نفس شعار مى‏دهيد كه زمين داراى جاذبه است. خوب با هيچ يك از خواص پنجگانه لمس نمى‏شود، چگونه به جاذبه‏اى كه نمى‏شود چشيد و بوئيد و ديد شما مى‏گویی؟
والله من نگاه مى‏كنم اين سيب از درخت مى‏افتد به زمين مى‏گوييم چرا سيب جاى ديگر نرفت؟ چرا بالا و اينطرف و آنطرف نرفت؟ چون سيب آمد روبه پائين از اثر پى مى‏برم كه زمين جاذبه دارد پس شما جاذبه زمين را از اثر فهميدى. همينطور كه جاذبه زمين را از اثر فهميدى، ايمان به خدا را هم از اثر مى‏فهميم.
مثالها زياد است در اين زمينه، شما از كجا مى‏فهميى كه مادر شما به شما مهر مى‏ورزد، مهر مادر ديدنى نيست اما آثارش ديدنى است، همين لباسى كه براى شما اتو مى‏كند يا مى‏شورد و يا غذايى كه مى‏پزد از اين حرفهايى كه مى‏زند، پى مى‏بريد كه، مهر صدا ندارد، مهر را نمى‏شود چشيد، بوئيد، ديد و با دست مهر را نمى‏شود لمس كرد ولى از آثار مى‏فهميم كه مادر به ما مهر دارد بنابراين، اصولاً مى‏توانيم اينطور بگوييم، مى‏توانيم بگوييم انواع چيزهايى كه مى‏توان باور كرد ما چند نوع چيزى را مى‏توانيم باور كنيم، يك سرى چيزهايى را كه مى‏توانيم باور كنيم از طريق اينكه خودش را ببينيم، ديدن خودش، خودش را ببينيم، البته حالا بخواهد يك خورده دقيق‏تر هم كه باشد، يعنى اگر يك كسى باشد خواسته باشد مته به خشخاش بگذارد و كنجكاو باشد، من هم دقيق‏تر با آن حرف مى‏زنم، هم ماده و هم اين جسمى را كه من قبول دارم چون مى‏بينمش، همين جسم هم آثارش را مى‏بيند منتها يك خورده دقيق است و ظريف است.
مى‏گويم: اين گچ را قبول دارى مى‏گويد: بله، من اين گچ را قبول دارم. مى‏گويم: خوب از كجا؟ مى‏گويد: خوب مى‏بينمش. مى‏گويم: اتفاقاً اشتباه مى‏كنى، شما خودش را نمى‏بينى، شما مى‏گويى وزن دارد، وزن گچ نيست، وزن از آثار است. مى‏گويد: آقا سفيد است. مى‏گويند: رنگ هم خود گچ نيست، رنگ هم از… مى‏گويد: حجم دارد، مى‏گويم حجم هم گچ نيست، حجم داشتن از آشپز است. بنابراين همان گچى را هم كه شما قبول دارى يك خورده فكر كنيد، مى‏بيند از آثار پى به موثر مى‏بريد منتها اين چون خيلى سريع السير انجام مى‏شود آدم خيال مى‏كند خودش را مى‏بيند مثل اينكه شما زبان فارسى كه حرف مى‏زنيد چون زبان مادريت است حرف مى‏زنى فكر مى‏كنى بى فكر حرف مى‏زنى، اگر بگويند انگليسى و يا عربى حرف بزن يك كلمه يك كلمه مى‏گويى با توجه، ولى زبان مادرى را هم با توجه صحبت مى‏كنى منتها توجه در زبان مادرى سريع السير است و يكجورى كه آدم فكر مى‏كند، مثل آتش گردانى كه براى قليون آدم دور مى‏گرداند چون سرعت دارد آدم خيال مى‏كند يك دايره است بنابراين ما وقتى مى‏خواهيم يك چيزى را باور كنيم يك وقت خودش را مى‏بينيم، يك وقت هم اثرش را مى‏بينيم،
3- پذيرش سخن از گوينده راستگو
يك وقت بعضى چيزها را هم قبول مى‏كنيم، نه خودش را مى‏بينيم و نه اثرش را، از طريق يك گوينده راستگو به ما خبر مى‏دهد و ما قبول مى‏كنيم.
از كسانى كه مورد اطمينان شما هستند مى‏آيند و مى‏گويند هواى سنندج، هواى همدان، هواى بندر عباس چند درجه است. چون كلمه‏اى است از گوينده راستگو، شما قبول مى‏كنيد، خود هوا و اثر هوا را نمى‏بينى اما چون گوينده راستگو است ما هم به آن يك سرى چيزهاى كه قبول داريم، باورهاى ما سه نوع است. يك سرى باورهايى را مى‏بينيم، از آثار آفرينش. يك سرى‏ها را از اثر پى مى‏بريم، مثل خداوند. يك سرى گوينده راستگو، جن را شما مى‏بينى؟ نه، خودش را نمى‏بينم. اثرش را مى‏بينى؟ نه، اما پيامبر فرموده: خداوند يك موجودى دارد به نام جن. پسرى آمده مى‏گويد من چطورى جن را قبول كنم؟ مى‏گويم:اولاً ايمان به جن از ضروريات دين نيست كه قبول كنى و يا نكنى. تو بخششت از چه كسى است؟ ملائكه را چه جورى قبول كنم؟ آقا ملائكه كه قبول كردنش كارى ندارد. در فرانسه باغ درست كرده‏اند پنج هزار نوع درخت انگور در آن کاشته اند، آن قدرتى كه دو هزار نوع سوسك درست مى‏كند، پنج هزار نوع انگور درست مى‏كند حالا ممكن است يكبار موجودى هم به نام جن…، همينكه گوينده راستگويى بگويد كه موجودى است بنام جن، قبول مى‏كنيم.
4- ديد وسيع
گوشه‏اى از آثار ايمان به خدا: 1 – از آثار ايمان به خدا، مومن به خدا داراى ديد وسيع است چطور؟ يك مثال بزنم، شما اگر با هواپيما مسافرت بكنى هر چه بروى بالا، خانه‏هاى زمين پهلوى شما كوچكتر مى‏شود، اين يك مثال محسوس كه هر چه اوج بگيرى خانه‏ها كوچكتر مى‏شود مومن به خدا چون بند به بى نهايت است، چون رابطه با خدا دارد ديدش وسيع است. آرزويش منحصر به چيزهاى مادى نيست. شعار آن اينست «الْمالُ وَ الْبَنُونَ زينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا» (كهف/46) آن داد مى‏زند و مى‏گويد «وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى‏» (اعلي/17) كسى كه بند به خدا شد، ايمان به خدا داشته باشد، ديدش وسيع باشد با چهار تا كار اوج نمى‏گيردش، غرور نمى‏گيردش. هميشه غرور مال چيز كم است، پول خورد است كه صدا مى‏كند، اسكناس هزارى صدا ندارد. مشكى كه آب كم دارد، لق لق مى‏كند، مشك كم آب لق لق نمى‏كند. كسانى كه تازه يك ساعت مچى مى‏زنند، هر عطسه و سرفه كه مى‏كنند،يكبار دستهایشان را روی صورتشان می گذارند تا ساعتشان پیدا باشد.
كسانى كه تازه در بانك پول مى‏گذارند اگر يك تومان سبزى بخرد، چك مى‏كشد. هميشه غرور مال كم ظرفيت هاست، كسى كه بند به خدا شد، من و شما هستيم كه، به قول استادمان در قم، نصيحتمان مى‏كرد، مى‏فرمود: ما هستيم كه ضعيفيم، اگر يك شب مثلاً در اين ايام شريف، يك شب موفق بشويم و نماز شب بخوانيم، روز آستين هايمان را تكان مى‏دهيم، مى‏گوييم ملائكه بايد بريزد پائين چون من ديشب نماز شب خوانده‏ام. اما وقتى اوج گرفت، اصلش كوچك است.
به حضرت سجاد(ع) مى‏گويند چقدر عبادت مى‏كنيد، مى‏گويند: من كجا و على كجا. به على (ع) مى‏گويند چقدر عبادت می کنید؟ مى‏گويد: من كجا و پيغمبر كجا. پيغمبر جورى انس گرفته است كه مى‏گويد: «ما عرفناك حق معرفتك» (بحار الانوار/ج66/ص291) خدا يا آنطور كه بايد تو را بشناسم، نشناخته‏ام. انسانى كه بند به خدا شد غرور نمى‏گيردش، هر چه دارد مال او است. امام سجاد (ع) نماز شب مى‏خواند، من و شما اگر يك زمانى نماز شب بخوانيم، به اندازه يك نماز صبح خوانديم، دو سه هزار تا دعا و حاجت مى‏خواهيم از او.
امام سجاد (ع) نماز شب مى‏خواند بعد از نماز شبش دعا مى‏كند، دعایش اينست، خدايا اين نماز شب را خواندم اما آبى كه وضو گرفتم از تو بود، قدرتى كه از خواب بلند شدم از تو بود، حافظه‏ام از تو بود، از تو بود، از تو بود، خلاصه اينكه منِ سجاد از شماطلبى ندارم، چون اين توفيقى هم كه دارم همه‏اش از تو است. يك لحظه حافظه را خدا از ما بگيرد ما هيچى نداريم.
امام خمینی (ره) ‏فرمود: خدا يكبار حافظه را از من گرفت، من هر چه بلد بودم يادم رفت حتى يادم رفت اسمم چيست. يك ربع فكر كردم اسمم يادم آمد، ديد وسيع مى‏دهد، اگر دید وسیع شد ديگر انسان زود خودش را نمى‏فروشد، من و شما ممكن است زود خودمان را بفروشيم.
حديث جالبى ديدم بخوانم برايتان، حديثش شيرين است. امام مى‏فرمايد هر كس مى‏خواهد بفهمد نرخش چقدر است مثلاً الان شما چند مى‏ارزيد، بنده چقدر قيمت دارم؟ امام مى‏فرمايد هر كس مى‏خواهد ببيند نرخش چقدر است، مى‏تواند ببيند چقدر گول مى‏خورد، ممكن است يك انسان نرخش يك بزغاله باشد، يعنى اگر يك گوشت گوساله به آن بدهند بگويند تقسيم كن كبابى هايش را براى خودش برمى دارد، يعنى حتى نمى‏تواند در تقسيم گوشت بزغاله عادل باشد، نه، ممكن است يكى با دو هزار تومان حاضر باشد يك امضاى ناحق بكند، نرخش ايشان چقدر است؟ دو هزار تومان، ممكن است يكى به سى تومان خلاف مى‏كند، ايشان نرخش…، نرخ على (ع) چقدر است؟ خودش نرخش را تعيين كرده است. حضرت على (ع) فرموده است: والله قسم اگر هستى را بدهند به من كه خودِ جو را نه، پوست جو را از دهان مورچه بگيرم من اين كار را نمى‏كنم. نرخ على از هستى بيشتر است و نرخ بعضى به چهارتا بز، به چهار تا چرخ، به چهار تا… ديد وقتى ديد الهى شد توجه به رضاى خدا دارد همه برايش.
5- رضاي الهي
در زيارت حضرت على (ع) مى‏خوانيم درود بر تو على كه در راه خدا ملامت‏ها تو را كج نمى‏كند، ما با تشويق گرم مى‏شويم خلاصه چون بند به خدا نيستيم و يا ارتباطمان با خدا كم است، با يك قاشق ماست سردمان مى‏شود و يا يك دانه خرما گرم مان مى‏شود.
ببينيد امام چه مى‏گويد، الان محبوب‏ترين افراد روى كره زمين امام است. در مدرسه فيضيه مى‏گويد من فقط مى‏خواهم خدا از من راضى باشد، چه پيروز بشويم و چه شكست بخوريم، دينش، دين رضاى خداست، به اين نيست كه صلوات برايش بفرستند، صلوات برايش نفرستند. مثلاً ما الان مى‏گوييم، ما الان اگر سه تا ماشين كنار خيابان به احتراممان بوق بزند مى‏گوييم به به ما چه احترام و چه عزتى داريم در اين مملكت، سه تا ماشين پشت سر هم براى من بوق زد. تمام كره زمين، افراد آزاديخواهش، گرچه مسلمان نباشند، الان افغانستان و كشورهاى ديگر شعار مى‏دهند به نفع امام، همه آزديخواهان كره زمين دوستش دارند، اما خودش مى‏گويد: خاك بر سر من اگر بخواهم به فكر آبروى خودم باشم، اگر خودبين باشم، من خودبين نيستم، من خدا بين هستم، پس به اين مى‏گويند ديد وسيع، اوج مى‏گيرد، اگر كره زمين قربانش برود، بندش نيست و كره زمين پشت به او كند، باز هم نمى‏ترسد،
من اين جمله را پانزده، شانزده سال پيش از امام شنيدم، فرمود: دو تا سرهنگ و با گروهى ارتشى، با چه دستگاههايى آمدند نصف شب من را بردند، مى‏گفت من را در ماشين نشاندند، يك سرهنگ اينطرف با اسلحه، يك سرهنگ آنطرف با اسلحه، مى‏گفت دو تا سرهنگ‏ها مى‏لرزيدند و من نصف شب آنها را موعظه كردم، گفتم نترسيد، اينرا مى‏گويند ديد وسيع. كسى كه بند به خدا شد نمى‏ترسد، تشويق‏ها، ترفيع‏ها الى آخر.
در هندسه مى‏گويند شما اگر يك نيم دايره‏اى را فرض كنيد، حالا اصطلاحاتش را خيلى از من توقع نداشته باشيد كه يادم باشد. شما يك نيم دايره‏اى را فرض كنيد، از هر كجاى اين نيم دايره شما دوتا خط ترسيم كنيد به دو سمت نيم دايره، مثلاً از اينجا يك خط به اين ضلع و يك خط هم به اين ضلع، مى‏گويند اين زاويه، زاويه قائمه است. اگر از اين قله هم بكشيم باز زاويه، زاويه قائمه است، اگر از اينجا هم بكشيم باز اين زاويه، زاويه قائمه است. مومن به خدا در هر امتحانى كه باشد، متوسط باشد، عامى باشد، عالى باشد، اعلى باشد، در هر شرايطى كه باشد چون با توجه به كتاب الله و عترتى در مرز كتاب و سنت اگر قدم بردارد زاويه آن، زاويه قائمه است، پس بنابراين هيچ وقت عقده پيدا نمى‏كند. «لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى‏» (نجم/39) يعنى هر كسى به مقدار سعى خودش، اعم از اينكه كار بكند و يا نكند، تلاش كرده است، بنده فرض كنيم، مى‏آيم منزل شما براى اينكه، ملاقات شما بعنوان يك مسلمان، آمدم، ده بار آمدم و شما نبودى، من عقده پيدا نمى‏كنم، براى اينكه من براى رضاى خدا آمدم و چه تو باشى خانه و چه نباشى من به اجر خودم مى‏رسم اما اگر بگويند بريم آنجا بخوابيم، برويم آنجا چايى بخوريم، بريم آنجا ميوه بخوريم، اگر به اين ديد آمده باشم، همينكه در زدم گفتند فلانى نيستش، من باخته‏ام، مومن به خدا هيچ وقت باخته نيست. «وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفي‏ خُسْرٍ إِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا» (عصر/3-1) كسى كه بند به خدا شد «لَفي خُسْرٍ» نخواهد بود، عقده پيدا نخواهد كرد. بنده يك تومان دارم، يك نان مى‏گيرم، ديگرى اينجا هستم يك تومان دارم، يك نان مى‏گيرم، ديگرى صد تومان دارد، صد نان مى‏گيرد، ولى چون هر دو در سعى مان يكى بوديم، هر دو زاويه‏ها قائمه خواهد بود. يك كسى يك دست دارد، دو تا صندوق مى‏سازد، يك كسى دو تا دست دارد چهارتا صندوق مى‏سازد، اجرشان هر دو يكى است، گرچه عملشان فرق مى‏كند اماچون سعى شان يكى است اجرشان يكى است.
6- مقدس بودن هدف
انسان در هر شرايطى كه هست مى‏تواند به عالى‏ترين درجات برسد منتها بايد هدفش مقدس باشد.يك مثال بزنم، يك دانه سيب را مى‏آورم، سه نفر نمى‏خورند، به احمد آقا مى‏گويند چرا نمى‏خورى، مى‏گويد قهر كرده‏ام. ديگرى نمى‏خورد مى‏گوييم شما چرا نمى‏خورى؟ مى‏گويد از بس خورده‏ام ديگر ميل ندارم. سومى مى‏گوييم چرا نمى خورى؟ مى‏گويد من نمى‏خورم تا ديگران بخورند. سه نفر سيب را نمى‏خورند اما هدفشان فرق مى‏كند. يكى نمى‏خورد، قهر است، اين ارزش ندارد، ديگرى نمى‏خورد چون ميل ندارد، اين هم ارزش ندارد. ارزش كسى دارد كه نخوردنش بخاطر خوردن دیگران باشد.
چاقو كش شكم پاره مى‏كند، جراح هم شكم پاره مى‏كند، از چاقو كش ده هزار تومان مى‏گيرند، به جراح ده هزار تومان مى‏دهند، چرا؟ چون هدفشان دو تا است. بنابراين انسان در هر مرحله‏اى كه باشد…، انسانى كه بند به خدا شد هيچ وقت باخته نيست. امام در مدرسه فيضيه فرمود: ما نمى‏خواهيم حتماً پيروز بشويم، ما مى‏خواهيم به رضاى خدا عمل كنيم، چه پيروز بشويم و چه شكست بخوريم.
مومن به خدا خون برايش مطرح نيست، پول برايش مطرح نيست. اين هم مرحله دوم. هيچ وقت مأیوس نمى‏شود، افرادى مى‏بينيد بحث مى‏كند سر كفش، سر كلاه، قهر مى‏كند، خودكشى مى‏كند سر مسئله ازدواج، سر مسئله عشق و شهوت، زن و شوهر هايى، فاميل هايى، كانون خانواده از هم مى‏پاشد سر يك مسائل جزئى، اينها كسانى هستند كه منهاى مذهب هستند، مومن به خدا هيچ مسئله‏اى آن را تكان نمى‏دهد. «كالجبل الراسخ» (مناقب/ج2/ص347) امام مى‏فرمايد مومن مثل كوه است حتى كوه ممكن است ريزش‏هايى داشته باشد اما مومن به خدا هيچ حادثه‏اى او را تغییر نخواهد داد و نمى‏دهد.
7- عزت نفس
يكى ديگر از آثار ايمان به خدا عزت نفس است. مومن به خدا چون بند است به خدا اصلاً عارش مى‏آيد كه گردن خم كند پهلوى كس ديگر. خوشم آمد از يكى طلبه‏ها، در زندان گفتند: بنويس رياست محترم،گفت نمى‏نويسم. گفتند: زندان را اضافه مى‏كنيم. گفت: اضافه كنيد من به كسى كه محترم نيست، محترم نمى‏گويم در زمان طاغوت، در زندان ماند و به نامحترم، محترم نگفت. عزت به خدا. بندگان ديگر، قرآن مى‏گويد: «عِبادٌ أَمْثالُكُمْ» (اعراف/194) اينها يك نفرند مثل من. چرا من گردنم خم شود پهلوى كسى كه مثل خودم است. كسى كه می داند الحمدلله و تشكر مال خدا ست، ديگه بله قربان گوى هر كس و ناكسى نيست. كسى كه مى‏گويد بسم الله بنام خدا، بنام كس ديگرى شروع نمى‏كند. عزت نفس هم از آثار ايمان به خداست.
«والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»

موضوع: ایمان، آثار – 1
تاریخ: 09/05/58
بسم الله الرّحمن الرّحيم
در جلسات قبل خدمت برادران بحث‏هایى شد درباره خداشناسى يك تك سوالى است كه گاهى، شما كه انشاء الله جوابش را بلد هستيد حالا يك برادر كوچولو داريد كه از شما مى‏پرسد يا دوستى از شما مى‏پرسد مى‏گوييم و رد مى‏شويم و بعد هم يك چند جمله‏اى درباره نقش ايمان به خدا و بحث‏ها را كم كم خلاصه مى‏كنيم سوالى كه مى‏كنند اين است گاهى مى‏پرسند كه شما مى‏گوييد خوب همه را خدا آفريده است، خدا را كى آفريده است؟
1- خدا را چه كسي آفريده است؟
جواب: شما مى‏گوييد همه چيز را خدا آفريد، مى‏گوييد: بله. مى‏گويد: بگوييد خدا را چه كسى آفريده است؟ اين سوال و حالا جواب: اول مى‏گويم اين سوال از ما است و يا از همه هست. خدا پرستان اينطور مى‏گويند، غير خدا پرستان چطور مى‏گويند، آنهايى كه خدا را قبول ندارند مى‏گويند همه چيز را بر مى‏گردد به ذرات ماده كه همان، شما از آنها سوال كن كه شما كه مى‏گوييد همه چيز برمى گردد به ماده، ماده برمى گردد به كجا، ماده را چه كسى آفريده است؟ عين سوالى كه تو از من مى‏كنى من از تو مى‏كنم. شما مى‏گوييد خدا را كى آفريده من مى‏گوييم چى، شما مى‏گوييد ريشه همه چيز خدا، ريشه خدا كجاست؟ همين سوال را من از شما مى‏كنم ريشه همه چيز ماده است،ريشه ماده از كجاست. مى‏گوييد داداش اين ماده از قديم بوده است. مى‏گوييم اين خدا هم از قديم بوده است. چطور يك قديم باشعور مرا زورت می آید قبول كنى ولى صد تا قديم بى شعور خودت را قبول مى‏كنى؟ بنابراين عين همان سوالى كه شما مى‏گويى: خدا از كجا؟ ما مى‏گوييم چى، ماده از كجا؟ او مى‏گوييد ماده از قديم است، من مى‏گوييم خدا هم از قديم است. منتهی من يك قديم باشعور را پذيرفته‏ام، او صدها قديم بى شعور.
اين جواب به قول ما طلبه‏ها نقضى و اما جواب حقيقى، ما هستى را دو بخش مى‏دانيم. هستى دو بخش است. بخشى از هستى پديده است، يعنى نبوده، بود شده است. پديد آمده، نبوده بعداً پيدا شده است. يك سرى هستى غير از پديده است و ما درباره، نمى‏خواهيم بگوييم هر چيزى علت مى‏خواهد، اگر پرسيديد هر چيزى علت مى‏خواهد شما هم حق دارى بپرسى علت مى‏خواهد ما مى‏گوييم هر پديده‏اى علت مى‏خواهد، نه هر چيزى علت مى‏خواهد. چيز، هستى، موجود دو قسم است. پديده، غير پديده. هر پديده‏اى علت مى‏خواهد بنابراين هر پديده‏اى علت لازم دارد نه هر چيزى، هر چيزى علت نمى‏خواهد، يك مثال بزنم شما نگاه مى‏كنى مى‏بينى لبه آستين شما چرب شده است يك نگاه مى‏كنى مى‏گويى عجب اين چربى بوده يا پيدا شده است. يك چربى يك هستى است و پديد آمده است چون اين چربى ديروز نبوده و الآن مى‏بينى چرب است سوال مى‏كنى علتش چى است؟ كى چرب شد؟ كجا چرب شد؟ چرا چرب شد؟ كلمه كى، كجا، چرا براى چربى است كه نبوده ولى امروز پيدا شده است اما هيچ كس نمى‏رود سرش را بكند توى مشك روغن، بگوييد اى روغن چرا چرب هستى؟ كجا چرب شدى؟ چرا چرب شدى؟ چون چربى روغن،چربى است، چربى آستين من هم چربى است اما يكى از آنها پديده است و يكى از آنها غير پديده است. هميشه سوال از پديده‏هاست غير پديده سوال ندارد.
2- از اثر به مؤثر پي مي‌بريم
همانطور كه شما مى‏گويى ماده سوال ندارد ما هم مى‏گوييم خدا سوال ندارد منتها دلايلى داريم كه نمى‏تواند ماده منبع آفرينش باشد كه دلايلش را مقدارى اشاره كرديم در بحث‏هاى گذشته. اين يك سوالى است كه گاهى مى‏پرسند كه چگونه به خداى ناديده ايمان بياوريم؟ اين هم جوابش اين است كه ما خيلى از چيزهايى را كه نديده‏ايم به آنها ايمان آورده‏ايم همين مسئله معروف جاذبه زمين، زمين جاذبه دارد و جاذبه زمين با هيچ كدام از خواص پنجگانه درك نمى‏شود يعنى شما هر چه گوش بدهى به زمين از راه گوش، هر چه گوشت را بگيرى زمين صداى ويز ويزى از آن نمى‏آيد جاذبه را با زبان نمى‏شود چشيد، يك خورده مزه جاذبه دارد، چشيدنى هم نيست. جاذبه را از طريق بينى هم نمى‏شود لمس كرد كه يك خورده خاك برداريم، بو كنيم بگوييم آهان بوى جاذبه از آن مى‏آيد، بو كردنى هم نيست. جاذبه را از طريق چشم هم نمى‏شود ديد، كه نگاه كنيم، ببينيم هان، مثل حشره‏اى باشد، گردى باشد، بگوييم اين جاذبه است، هر چه شما خيره شوى به زمين چيزى به نام جاذبه در زمين با چشم ديده نمى‏شود. جاذبه را از طريق دست هم نمى‏شود لمس كرد اما همه با يك نفس شعار مى‏دهيد كه زمين داراى جاذبه است. خوب با هيچ يك از خواص پنجگانه لمس نمى‏شود، چگونه به جاذبه‏اى كه نمى‏شود چشيد و بوئيد و ديد شما مى‏گویی؟
والله من نگاه مى‏كنم اين سيب از درخت مى‏افتد به زمين مى‏گوييم چرا سيب جاى ديگر نرفت؟ چرا بالا و اينطرف و آنطرف نرفت؟ چون سيب آمد روبه پائين از اثر پى مى‏برم كه زمين جاذبه دارد پس شما جاذبه زمين را از اثر فهميدى. همينطور كه جاذبه زمين را از اثر فهميدى، ايمان به خدا را هم از اثر مى‏فهميم.
مثالها زياد است در اين زمينه، شما از كجا مى‏فهميى كه مادر شما به شما مهر مى‏ورزد، مهر مادر ديدنى نيست اما آثارش ديدنى است، همين لباسى كه براى شما اتو مى‏كند يا مى‏شورد و يا غذايى كه مى‏پزد از اين حرفهايى كه مى‏زند، پى مى‏بريد كه، مهر صدا ندارد، مهر را نمى‏شود چشيد، بوئيد، ديد و با دست مهر را نمى‏شود لمس كرد ولى از آثار مى‏فهميم كه مادر به ما مهر دارد بنابراين، اصولاً مى‏توانيم اينطور بگوييم، مى‏توانيم بگوييم انواع چيزهايى كه مى‏توان باور كرد ما چند نوع چيزى را مى‏توانيم باور كنيم، يك سرى چيزهايى را كه مى‏توانيم باور كنيم از طريق اينكه خودش را ببينيم، ديدن خودش، خودش را ببينيم، البته حالا بخواهد يك خورده دقيق‏تر هم كه باشد، يعنى اگر يك كسى باشد خواسته باشد مته به خشخاش بگذارد و كنجكاو باشد، من هم دقيق‏تر با آن حرف مى‏زنم، هم ماده و هم اين جسمى را كه من قبول دارم چون مى‏بينمش، همين جسم هم آثارش را مى‏بيند منتها يك خورده دقيق است و ظريف است.
مى‏گويم: اين گچ را قبول دارى مى‏گويد: بله، من اين گچ را قبول دارم. مى‏گويم: خوب از كجا؟ مى‏گويد: خوب مى‏بينمش. مى‏گويم: اتفاقاً اشتباه مى‏كنى، شما خودش را نمى‏بينى، شما مى‏گويى وزن دارد، وزن گچ نيست، وزن از آثار است. مى‏گويد: آقا سفيد است. مى‏گويند: رنگ هم خود گچ نيست، رنگ هم از… مى‏گويد: حجم دارد، مى‏گويم حجم هم گچ نيست، حجم داشتن از آشپز است. بنابراين همان گچى را هم كه شما قبول دارى يك خورده فكر كنيد، مى‏بيند از آثار پى به موثر مى‏بريد منتها اين چون خيلى سريع السير انجام مى‏شود آدم خيال مى‏كند خودش را مى‏بيند مثل اينكه شما زبان فارسى كه حرف مى‏زنيد چون زبان مادريت است حرف مى‏زنى فكر مى‏كنى بى فكر حرف مى‏زنى، اگر بگويند انگليسى و يا عربى حرف بزن يك كلمه يك كلمه مى‏گويى با توجه، ولى زبان مادرى را هم با توجه صحبت مى‏كنى منتها توجه در زبان مادرى سريع السير است و يكجورى كه آدم فكر مى‏كند، مثل آتش گردانى كه براى قليون آدم دور مى‏گرداند چون سرعت دارد آدم خيال مى‏كند يك دايره است بنابراين ما وقتى مى‏خواهيم يك چيزى را باور كنيم يك وقت خودش را مى‏بينيم، يك وقت هم اثرش را مى‏بينيم،
3- پذيرش سخن از گوينده راستگو
يك وقت بعضى چيزها را هم قبول مى‏كنيم، نه خودش را مى‏بينيم و نه اثرش را، از طريق يك گوينده راستگو به ما خبر مى‏دهد و ما قبول مى‏كنيم.
از كسانى كه مورد اطمينان شما هستند مى‏آيند و مى‏گويند هواى سنندج، هواى همدان، هواى بندر عباس چند درجه است. چون كلمه‏اى است از گوينده راستگو، شما قبول مى‏كنيد، خود هوا و اثر هوا را نمى‏بينى اما چون گوينده راستگو است ما هم به آن يك سرى چيزهاى كه قبول داريم، باورهاى ما سه نوع است. يك سرى باورهايى را مى‏بينيم، از آثار آفرينش. يك سرى‏ها را از اثر پى مى‏بريم، مثل خداوند. يك سرى گوينده راستگو، جن را شما مى‏بينى؟ نه، خودش را نمى‏بينم. اثرش را مى‏بينى؟ نه، اما پيامبر فرموده: خداوند يك موجودى دارد به نام جن. پسرى آمده مى‏گويد من چطورى جن را قبول كنم؟ مى‏گويم:اولاً ايمان به جن از ضروريات دين نيست كه قبول كنى و يا نكنى. تو بخششت از چه كسى است؟ ملائكه را چه جورى قبول كنم؟ آقا ملائكه كه قبول كردنش كارى ندارد. در فرانسه باغ درست كرده‏اند پنج هزار نوع درخت انگور در آن کاشته اند، آن قدرتى كه دو هزار نوع سوسك درست مى‏كند، پنج هزار نوع انگور درست مى‏كند حالا ممكن است يكبار موجودى هم به نام جن…، همينكه گوينده راستگويى بگويد كه موجودى است بنام جن، قبول مى‏كنيم.
4- ديد وسيع
گوشه‏اى از آثار ايمان به خدا: 1 – از آثار ايمان به خدا، مومن به خدا داراى ديد وسيع است چطور؟ يك مثال بزنم، شما اگر با هواپيما مسافرت بكنى هر چه بروى بالا، خانه‏هاى زمين پهلوى شما كوچكتر مى‏شود، اين يك مثال محسوس كه هر چه اوج بگيرى خانه‏ها كوچكتر مى‏شود مومن به خدا چون بند به بى نهايت است، چون رابطه با خدا دارد ديدش وسيع است. آرزويش منحصر به چيزهاى مادى نيست. شعار آن اينست «الْمالُ وَ الْبَنُونَ زينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا» (كهف/46) آن داد مى‏زند و مى‏گويد «وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى‏» (اعلي/17) كسى كه بند به خدا شد، ايمان به خدا داشته باشد، ديدش وسيع باشد با چهار تا كار اوج نمى‏گيردش، غرور نمى‏گيردش. هميشه غرور مال چيز كم است، پول خورد است كه صدا مى‏كند، اسكناس هزارى صدا ندارد. مشكى كه آب كم دارد، لق لق مى‏كند، مشك كم آب لق لق نمى‏كند. كسانى كه تازه يك ساعت مچى مى‏زنند، هر عطسه و سرفه كه مى‏كنند،يكبار دستهایشان را روی صورتشان می گذارند تا ساعتشان پیدا باشد.
كسانى كه تازه در بانك پول مى‏گذارند اگر يك تومان سبزى بخرد، چك مى‏كشد. هميشه غرور مال كم ظرفيت هاست، كسى كه بند به خدا شد، من و شما هستيم كه، به قول استادمان در قم، نصيحتمان مى‏كرد، مى‏فرمود: ما هستيم كه ضعيفيم، اگر يك شب مثلاً در اين ايام شريف، يك شب موفق بشويم و نماز شب بخوانيم، روز آستين هايمان را تكان مى‏دهيم، مى‏گوييم ملائكه بايد بريزد پائين چون من ديشب نماز شب خوانده‏ام. اما وقتى اوج گرفت، اصلش كوچك است.
به حضرت سجاد(ع) مى‏گويند چقدر عبادت مى‏كنيد، مى‏گويند: من كجا و على كجا. به على (ع) مى‏گويند چقدر عبادت می کنید؟ مى‏گويد: من كجا و پيغمبر كجا. پيغمبر جورى انس گرفته است كه مى‏گويد: «ما عرفناك حق معرفتك» (بحار الانوار/ج66/ص291) خدا يا آنطور كه بايد تو را بشناسم، نشناخته‏ام. انسانى كه بند به خدا شد غرور نمى‏گيردش، هر چه دارد مال او است. امام سجاد (ع) نماز شب مى‏خواند، من و شما اگر يك زمانى نماز شب بخوانيم، به اندازه يك نماز صبح خوانديم، دو سه هزار تا دعا و حاجت مى‏خواهيم از او.
امام سجاد (ع) نماز شب مى‏خواند بعد از نماز شبش دعا مى‏كند، دعایش اينست، خدايا اين نماز شب را خواندم اما آبى كه وضو گرفتم از تو بود، قدرتى كه از خواب بلند شدم از تو بود، حافظه‏ام از تو بود، از تو بود، از تو بود، خلاصه اينكه منِ سجاد از شماطلبى ندارم، چون اين توفيقى هم كه دارم همه‏اش از تو است. يك لحظه حافظه را خدا از ما بگيرد ما هيچى نداريم.
امام خمینی (ره) ‏فرمود: خدا يكبار حافظه را از من گرفت، من هر چه بلد بودم يادم رفت حتى يادم رفت اسمم چيست. يك ربع فكر كردم اسمم يادم آمد، ديد وسيع مى‏دهد، اگر دید وسیع شد ديگر انسان زود خودش را نمى‏فروشد، من و شما ممكن است زود خودمان را بفروشيم.
حديث جالبى ديدم بخوانم برايتان، حديثش شيرين است. امام مى‏فرمايد هر كس مى‏خواهد بفهمد نرخش چقدر است مثلاً الان شما چند مى‏ارزيد، بنده چقدر قيمت دارم؟ امام مى‏فرمايد هر كس مى‏خواهد ببيند نرخش چقدر است، مى‏تواند ببيند چقدر گول مى‏خورد، ممكن است يك انسان نرخش يك بزغاله باشد، يعنى اگر يك گوشت گوساله به آن بدهند بگويند تقسيم كن كبابى هايش را براى خودش برمى دارد، يعنى حتى نمى‏تواند در تقسيم گوشت بزغاله عادل باشد، نه، ممكن است يكى با دو هزار تومان حاضر باشد يك امضاى ناحق بكند، نرخش ايشان چقدر است؟ دو هزار تومان، ممكن است يكى به سى تومان خلاف مى‏كند، ايشان نرخش…، نرخ على (ع) چقدر است؟ خودش نرخش را تعيين كرده است. حضرت على (ع) فرموده است: والله قسم اگر هستى را بدهند به من كه خودِ جو را نه، پوست جو را از دهان مورچه بگيرم من اين كار را نمى‏كنم. نرخ على از هستى بيشتر است و نرخ بعضى به چهارتا بز، به چهار تا چرخ، به چهار تا… ديد وقتى ديد الهى شد توجه به رضاى خدا دارد همه برايش.
5- رضاي الهي
در زيارت حضرت على (ع) مى‏خوانيم درود بر تو على كه در راه خدا ملامت‏ها تو را كج نمى‏كند، ما با تشويق گرم مى‏شويم خلاصه چون بند به خدا نيستيم و يا ارتباطمان با خدا كم است، با يك قاشق ماست سردمان مى‏شود و يا يك دانه خرما گرم مان مى‏شود.
ببينيد امام چه مى‏گويد، الان محبوب‏ترين افراد روى كره زمين امام است. در مدرسه فيضيه مى‏گويد من فقط مى‏خواهم خدا از من راضى باشد، چه پيروز بشويم و چه شكست بخوريم، دينش، دين رضاى خداست، به اين نيست كه صلوات برايش بفرستند، صلوات برايش نفرستند. مثلاً ما الان مى‏گوييم، ما الان اگر سه تا ماشين كنار خيابان به احتراممان بوق بزند مى‏گوييم به به ما چه احترام و چه عزتى داريم در اين مملكت، سه تا ماشين پشت سر هم براى من بوق زد. تمام كره زمين، افراد آزاديخواهش، گرچه مسلمان نباشند، الان افغانستان و كشورهاى ديگر شعار مى‏دهند به نفع امام، همه آزديخواهان كره زمين دوستش دارند، اما خودش مى‏گويد: خاك بر سر من اگر بخواهم به فكر آبروى خودم باشم، اگر خودبين باشم، من خودبين نيستم، من خدا بين هستم، پس به اين مى‏گويند ديد وسيع، اوج مى‏گيرد، اگر كره زمين قربانش برود، بندش نيست و كره زمين پشت به او كند، باز هم نمى‏ترسد،
من اين جمله را پانزده، شانزده سال پيش از امام شنيدم، فرمود: دو تا سرهنگ و با گروهى ارتشى، با چه دستگاههايى آمدند نصف شب من را بردند، مى‏گفت من را در ماشين نشاندند، يك سرهنگ اينطرف با اسلحه، يك سرهنگ آنطرف با اسلحه، مى‏گفت دو تا سرهنگ‏ها مى‏لرزيدند و من نصف شب آنها را موعظه كردم، گفتم نترسيد، اينرا مى‏گويند ديد وسيع. كسى كه بند به خدا شد نمى‏ترسد، تشويق‏ها، ترفيع‏ها الى آخر.
در هندسه مى‏گويند شما اگر يك نيم دايره‏اى را فرض كنيد، حالا اصطلاحاتش را خيلى از من توقع نداشته باشيد كه يادم باشد. شما يك نيم دايره‏اى را فرض كنيد، از هر كجاى اين نيم دايره شما دوتا خط ترسيم كنيد به دو سمت نيم دايره، مثلاً از اينجا يك خط به اين ضلع و يك خط هم به اين ضلع، مى‏گويند اين زاويه، زاويه قائمه است. اگر از اين قله هم بكشيم باز زاويه، زاويه قائمه است، اگر از اينجا هم بكشيم باز اين زاويه، زاويه قائمه است. مومن به خدا در هر امتحانى كه باشد، متوسط باشد، عامى باشد، عالى باشد، اعلى باشد، در هر شرايطى كه باشد چون با توجه به كتاب الله و عترتى در مرز كتاب و سنت اگر قدم بردارد زاويه آن، زاويه قائمه است، پس بنابراين هيچ وقت عقده پيدا نمى‏كند. «لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى‏» (نجم/39) يعنى هر كسى به مقدار سعى خودش، اعم از اينكه كار بكند و يا نكند، تلاش كرده است، بنده فرض كنيم، مى‏آيم منزل شما براى اينكه، ملاقات شما بعنوان يك مسلمان، آمدم، ده بار آمدم و شما نبودى، من عقده پيدا نمى‏كنم، براى اينكه من براى رضاى خدا آمدم و چه تو باشى خانه و چه نباشى من به اجر خودم مى‏رسم اما اگر بگويند بريم آنجا بخوابيم، برويم آنجا چايى بخوريم، بريم آنجا ميوه بخوريم، اگر به اين ديد آمده باشم، همينكه در زدم گفتند فلانى نيستش، من باخته‏ام، مومن به خدا هيچ وقت باخته نيست. «وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفي‏ خُسْرٍ إِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا» (عصر/3-1) كسى كه بند به خدا شد «لَفي خُسْرٍ» نخواهد بود، عقده پيدا نخواهد كرد. بنده يك تومان دارم، يك نان مى‏گيرم، ديگرى اينجا هستم يك تومان دارم، يك نان مى‏گيرم، ديگرى صد تومان دارد، صد نان مى‏گيرد، ولى چون هر دو در سعى مان يكى بوديم، هر دو زاويه‏ها قائمه خواهد بود. يك كسى يك دست دارد، دو تا صندوق مى‏سازد، يك كسى دو تا دست دارد چهارتا صندوق مى‏سازد، اجرشان هر دو يكى است، گرچه عملشان فرق مى‏كند اماچون سعى شان يكى است اجرشان يكى است.
6- مقدس بودن هدف
انسان در هر شرايطى كه هست مى‏تواند به عالى‏ترين درجات برسد منتها بايد هدفش مقدس باشد.يك مثال بزنم، يك دانه سيب را مى‏آورم، سه نفر نمى‏خورند، به احمد آقا مى‏گويند چرا نمى‏خورى، مى‏گويد قهر كرده‏ام. ديگرى نمى‏خورد مى‏گوييم شما چرا نمى‏خورى؟ مى‏گويد از بس خورده‏ام ديگر ميل ندارم. سومى مى‏گوييم چرا نمى خورى؟ مى‏گويد من نمى‏خورم تا ديگران بخورند. سه نفر سيب را نمى‏خورند اما هدفشان فرق مى‏كند. يكى نمى‏خورد، قهر است، اين ارزش ندارد، ديگرى نمى‏خورد چون ميل ندارد، اين هم ارزش ندارد. ارزش كسى دارد كه نخوردنش بخاطر خوردن دیگران باشد.
چاقو كش شكم پاره مى‏كند، جراح هم شكم پاره مى‏كند، از چاقو كش ده هزار تومان مى‏گيرند، به جراح ده هزار تومان مى‏دهند، چرا؟ چون هدفشان دو تا است. بنابراين انسان در هر مرحله‏اى كه باشد…، انسانى كه بند به خدا شد هيچ وقت باخته نيست. امام در مدرسه فيضيه فرمود: ما نمى‏خواهيم حتماً پيروز بشويم، ما مى‏خواهيم به رضاى خدا عمل كنيم، چه پيروز بشويم و چه شكست بخوريم.
مومن به خدا خون برايش مطرح نيست، پول برايش مطرح نيست. اين هم مرحله دوم. هيچ وقت مأیوس نمى‏شود، افرادى مى‏بينيد بحث مى‏كند سر كفش، سر كلاه، قهر مى‏كند، خودكشى مى‏كند سر مسئله ازدواج، سر مسئله عشق و شهوت، زن و شوهر هايى، فاميل هايى، كانون خانواده از هم مى‏پاشد سر يك مسائل جزئى، اينها كسانى هستند كه منهاى مذهب هستند، مومن به خدا هيچ مسئله‏اى آن را تكان نمى‏دهد. «كالجبل الراسخ» (مناقب/ج2/ص347) امام مى‏فرمايد مومن مثل كوه است حتى كوه ممكن است ريزش‏هايى داشته باشد اما مومن به خدا هيچ حادثه‏اى او را تغییر نخواهد داد و نمى‏دهد.
7- عزت نفس
يكى ديگر از آثار ايمان به خدا عزت نفس است. مومن به خدا چون بند است به خدا اصلاً عارش مى‏آيد كه گردن خم كند پهلوى كس ديگر. خوشم آمد از يكى طلبه‏ها، در زندان گفتند: بنويس رياست محترم،گفت نمى‏نويسم. گفتند: زندان را اضافه مى‏كنيم. گفت: اضافه كنيد من به كسى كه محترم نيست، محترم نمى‏گويم در زمان طاغوت، در زندان ماند و به نامحترم، محترم نگفت. عزت به خدا. بندگان ديگر، قرآن مى‏گويد: «عِبادٌ أَمْثالُكُمْ» (اعراف/194) اينها يك نفرند مثل من. چرا من گردنم خم شود پهلوى كسى كه مثل خودم است. كسى كه می داند الحمدلله و تشكر مال خدا ست، ديگه بله قربان گوى هر كس و ناكسى نيست. كسى كه مى‏گويد بسم الله بنام خدا، بنام كس ديگرى شروع نمى‏كند. عزت نفس هم از آثار ايمان به خداست.
«والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»

موضوع: ایمان، آثار – 1
تاریخ: 09/05/58
بسم الله الرّحمن الرّحيم
در جلسات قبل خدمت برادران بحث‏هایى شد درباره خداشناسى يك تك سوالى است كه گاهى، شما كه انشاء الله جوابش را بلد هستيد حالا يك برادر كوچولو داريد كه از شما مى‏پرسد يا دوستى از شما مى‏پرسد مى‏گوييم و رد مى‏شويم و بعد هم يك چند جمله‏اى درباره نقش ايمان به خدا و بحث‏ها را كم كم خلاصه مى‏كنيم سوالى كه مى‏كنند اين است گاهى مى‏پرسند كه شما مى‏گوييد خوب همه را خدا آفريده است، خدا را كى آفريده است؟
1- خدا را چه كسي آفريده است؟
جواب: شما مى‏گوييد همه چيز را خدا آفريد، مى‏گوييد: بله. مى‏گويد: بگوييد خدا را چه كسى آفريده است؟ اين سوال و حالا جواب: اول مى‏گويم اين سوال از ما است و يا از همه هست. خدا پرستان اينطور مى‏گويند، غير خدا پرستان چطور مى‏گويند، آنهايى كه خدا را قبول ندارند مى‏گويند همه چيز را بر مى‏گردد به ذرات ماده كه همان، شما از آنها سوال كن كه شما كه مى‏گوييد همه چيز برمى گردد به ماده، ماده برمى گردد به كجا، ماده را چه كسى آفريده است؟ عين سوالى كه تو از من مى‏كنى من از تو مى‏كنم. شما مى‏گوييد خدا را كى آفريده من مى‏گوييم چى، شما مى‏گوييد ريشه همه چيز خدا، ريشه خدا كجاست؟ همين سوال را من از شما مى‏كنم ريشه همه چيز ماده است،ريشه ماده از كجاست. مى‏گوييد داداش اين ماده از قديم بوده است. مى‏گوييم اين خدا هم از قديم بوده است. چطور يك قديم باشعور مرا زورت می آید قبول كنى ولى صد تا قديم بى شعور خودت را قبول مى‏كنى؟ بنابراين عين همان سوالى كه شما مى‏گويى: خدا از كجا؟ ما مى‏گوييم چى، ماده از كجا؟ او مى‏گوييد ماده از قديم است، من مى‏گوييم خدا هم از قديم است. منتهی من يك قديم باشعور را پذيرفته‏ام، او صدها قديم بى شعور.
اين جواب به قول ما طلبه‏ها نقضى و اما جواب حقيقى، ما هستى را دو بخش مى‏دانيم. هستى دو بخش است. بخشى از هستى پديده است، يعنى نبوده، بود شده است. پديد آمده، نبوده بعداً پيدا شده است. يك سرى هستى غير از پديده است و ما درباره، نمى‏خواهيم بگوييم هر چيزى علت مى‏خواهد، اگر پرسيديد هر چيزى علت مى‏خواهد شما هم حق دارى بپرسى علت مى‏خواهد ما مى‏گوييم هر پديده‏اى علت مى‏خواهد، نه هر چيزى علت مى‏خواهد. چيز، هستى، موجود دو قسم است. پديده، غير پديده. هر پديده‏اى علت مى‏خواهد بنابراين هر پديده‏اى علت لازم دارد نه هر چيزى، هر چيزى علت نمى‏خواهد، يك مثال بزنم شما نگاه مى‏كنى مى‏بينى لبه آستين شما چرب شده است يك نگاه مى‏كنى مى‏گويى عجب اين چربى بوده يا پيدا شده است. يك چربى يك هستى است و پديد آمده است چون اين چربى ديروز نبوده و الآن مى‏بينى چرب است سوال مى‏كنى علتش چى است؟ كى چرب شد؟ كجا چرب شد؟ چرا چرب شد؟ كلمه كى، كجا، چرا براى چربى است كه نبوده ولى امروز پيدا شده است اما هيچ كس نمى‏رود سرش را بكند توى مشك روغن، بگوييد اى روغن چرا چرب هستى؟ كجا چرب شدى؟ چرا چرب شدى؟ چون چربى روغن،چربى است، چربى آستين من هم چربى است اما يكى از آنها پديده است و يكى از آنها غير پديده است. هميشه سوال از پديده‏هاست غير پديده سوال ندارد.
2- از اثر به مؤثر پي مي‌بريم
همانطور كه شما مى‏گويى ماده سوال ندارد ما هم مى‏گوييم خدا سوال ندارد منتها دلايلى داريم كه نمى‏تواند ماده منبع آفرينش باشد كه دلايلش را مقدارى اشاره كرديم در بحث‏هاى گذشته. اين يك سوالى است كه گاهى مى‏پرسند كه چگونه به خداى ناديده ايمان بياوريم؟ اين هم جوابش اين است كه ما خيلى از چيزهايى را كه نديده‏ايم به آنها ايمان آورده‏ايم همين مسئله معروف جاذبه زمين، زمين جاذبه دارد و جاذبه زمين با هيچ كدام از خواص پنجگانه درك نمى‏شود يعنى شما هر چه گوش بدهى به زمين از راه گوش، هر چه گوشت را بگيرى زمين صداى ويز ويزى از آن نمى‏آيد جاذبه را با زبان نمى‏شود چشيد، يك خورده مزه جاذبه دارد، چشيدنى هم نيست. جاذبه را از طريق بينى هم نمى‏شود لمس كرد كه يك خورده خاك برداريم، بو كنيم بگوييم آهان بوى جاذبه از آن مى‏آيد، بو كردنى هم نيست. جاذبه را از طريق چشم هم نمى‏شود ديد، كه نگاه كنيم، ببينيم هان، مثل حشره‏اى باشد، گردى باشد، بگوييم اين جاذبه است، هر چه شما خيره شوى به زمين چيزى به نام جاذبه در زمين با چشم ديده نمى‏شود. جاذبه را از طريق دست هم نمى‏شود لمس كرد اما همه با يك نفس شعار مى‏دهيد كه زمين داراى جاذبه است. خوب با هيچ يك از خواص پنجگانه لمس نمى‏شود، چگونه به جاذبه‏اى كه نمى‏شود چشيد و بوئيد و ديد شما مى‏گویی؟
والله من نگاه مى‏كنم اين سيب از درخت مى‏افتد به زمين مى‏گوييم چرا سيب جاى ديگر نرفت؟ چرا بالا و اينطرف و آنطرف نرفت؟ چون سيب آمد روبه پائين از اثر پى مى‏برم كه زمين جاذبه دارد پس شما جاذبه زمين را از اثر فهميدى. همينطور كه جاذبه زمين را از اثر فهميدى، ايمان به خدا را هم از اثر مى‏فهميم.
مثالها زياد است در اين زمينه، شما از كجا مى‏فهميى كه مادر شما به شما مهر مى‏ورزد، مهر مادر ديدنى نيست اما آثارش ديدنى است، همين لباسى كه براى شما اتو مى‏كند يا مى‏شورد و يا غذايى كه مى‏پزد از اين حرفهايى كه مى‏زند، پى مى‏بريد كه، مهر صدا ندارد، مهر را نمى‏شود چشيد، بوئيد، ديد و با دست مهر را نمى‏شود لمس كرد ولى از آثار مى‏فهميم كه مادر به ما مهر دارد بنابراين، اصولاً مى‏توانيم اينطور بگوييم، مى‏توانيم بگوييم انواع چيزهايى كه مى‏توان باور كرد ما چند نوع چيزى را مى‏توانيم باور كنيم، يك سرى چيزهايى را كه مى‏توانيم باور كنيم از طريق اينكه خودش را ببينيم، ديدن خودش، خودش را ببينيم، البته حالا بخواهد يك خورده دقيق‏تر هم كه باشد، يعنى اگر يك كسى باشد خواسته باشد مته به خشخاش بگذارد و كنجكاو باشد، من هم دقيق‏تر با آن حرف مى‏زنم، هم ماده و هم اين جسمى را كه من قبول دارم چون مى‏بينمش، همين جسم هم آثارش را مى‏بيند منتها يك خورده دقيق است و ظريف است.
مى‏گويم: اين گچ را قبول دارى مى‏گويد: بله، من اين گچ را قبول دارم. مى‏گويم: خوب از كجا؟ مى‏گويد: خوب مى‏بينمش. مى‏گويم: اتفاقاً اشتباه مى‏كنى، شما خودش را نمى‏بينى، شما مى‏گويى وزن دارد، وزن گچ نيست، وزن از آثار است. مى‏گويد: آقا سفيد است. مى‏گويند: رنگ هم خود گچ نيست، رنگ هم از… مى‏گويد: حجم دارد، مى‏گويم حجم هم گچ نيست، حجم داشتن از آشپز است. بنابراين همان گچى را هم كه شما قبول دارى يك خورده فكر كنيد، مى‏بيند از آثار پى به موثر مى‏بريد منتها اين چون خيلى سريع السير انجام مى‏شود آدم خيال مى‏كند خودش را مى‏بيند مثل اينكه شما زبان فارسى كه حرف مى‏زنيد چون زبان مادريت است حرف مى‏زنى فكر مى‏كنى بى فكر حرف مى‏زنى، اگر بگويند انگليسى و يا عربى حرف بزن يك كلمه يك كلمه مى‏گويى با توجه، ولى زبان مادرى را هم با توجه صحبت مى‏كنى منتها توجه در زبان مادرى سريع السير است و يكجورى كه آدم فكر مى‏كند، مثل آتش گردانى كه براى قليون آدم دور مى‏گرداند چون سرعت دارد آدم خيال مى‏كند يك دايره است بنابراين ما وقتى مى‏خواهيم يك چيزى را باور كنيم يك وقت خودش را مى‏بينيم، يك وقت هم اثرش را مى‏بينيم،
3- پذيرش سخن از گوينده راستگو
يك وقت بعضى چيزها را هم قبول مى‏كنيم، نه خودش را مى‏بينيم و نه اثرش را، از طريق يك گوينده راستگو به ما خبر مى‏دهد و ما قبول مى‏كنيم.
از كسانى كه مورد اطمينان شما هستند مى‏آيند و مى‏گويند هواى سنندج، هواى همدان، هواى بندر عباس چند درجه است. چون كلمه‏اى است از گوينده راستگو، شما قبول مى‏كنيد، خود هوا و اثر هوا را نمى‏بينى اما چون گوينده راستگو است ما هم به آن يك سرى چيزهاى كه قبول داريم، باورهاى ما سه نوع است. يك سرى باورهايى را مى‏بينيم، از آثار آفرينش. يك سرى‏ها را از اثر پى مى‏بريم، مثل خداوند. يك سرى گوينده راستگو، جن را شما مى‏بينى؟ نه، خودش را نمى‏بينم. اثرش را مى‏بينى؟ نه، اما پيامبر فرموده: خداوند يك موجودى دارد به نام جن. پسرى آمده مى‏گويد من چطورى جن را قبول كنم؟ مى‏گويم:اولاً ايمان به جن از ضروريات دين نيست كه قبول كنى و يا نكنى. تو بخششت از چه كسى است؟ ملائكه را چه جورى قبول كنم؟ آقا ملائكه كه قبول كردنش كارى ندارد. در فرانسه باغ درست كرده‏اند پنج هزار نوع درخت انگور در آن کاشته اند، آن قدرتى كه دو هزار نوع سوسك درست مى‏كند، پنج هزار نوع انگور درست مى‏كند حالا ممكن است يكبار موجودى هم به نام جن…، همينكه گوينده راستگويى بگويد كه موجودى است بنام جن، قبول مى‏كنيم.
4- ديد وسيع
گوشه‏اى از آثار ايمان به خدا: 1 – از آثار ايمان به خدا، مومن به خدا داراى ديد وسيع است چطور؟ يك مثال بزنم، شما اگر با هواپيما مسافرت بكنى هر چه بروى بالا، خانه‏هاى زمين پهلوى شما كوچكتر مى‏شود، اين يك مثال محسوس كه هر چه اوج بگيرى خانه‏ها كوچكتر مى‏شود مومن به خدا چون بند به بى نهايت است، چون رابطه با خدا دارد ديدش وسيع است. آرزويش منحصر به چيزهاى مادى نيست. شعار آن اينست «الْمالُ وَ الْبَنُونَ زينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا» (كهف/46) آن داد مى‏زند و مى‏گويد «وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى‏» (اعلي/17) كسى كه بند به خدا شد، ايمان به خدا داشته باشد، ديدش وسيع باشد با چهار تا كار اوج نمى‏گيردش، غرور نمى‏گيردش. هميشه غرور مال چيز كم است، پول خورد است كه صدا مى‏كند، اسكناس هزارى صدا ندارد. مشكى كه آب كم دارد، لق لق مى‏كند، مشك كم آب لق لق نمى‏كند. كسانى كه تازه يك ساعت مچى مى‏زنند، هر عطسه و سرفه كه مى‏كنند،يكبار دستهایشان را روی صورتشان می گذارند تا ساعتشان پیدا باشد.
كسانى كه تازه در بانك پول مى‏گذارند اگر يك تومان سبزى بخرد، چك مى‏كشد. هميشه غرور مال كم ظرفيت هاست، كسى كه بند به خدا شد، من و شما هستيم كه، به قول استادمان در قم، نصيحتمان مى‏كرد، مى‏فرمود: ما هستيم كه ضعيفيم، اگر يك شب مثلاً در اين ايام شريف، يك شب موفق بشويم و نماز شب بخوانيم، روز آستين هايمان را تكان مى‏دهيم، مى‏گوييم ملائكه بايد بريزد پائين چون من ديشب نماز شب خوانده‏ام. اما وقتى اوج گرفت، اصلش كوچك است.
به حضرت سجاد(ع) مى‏گويند چقدر عبادت مى‏كنيد، مى‏گويند: من كجا و على كجا. به على (ع) مى‏گويند چقدر عبادت می کنید؟ مى‏گويد: من كجا و پيغمبر كجا. پيغمبر جورى انس گرفته است كه مى‏گويد: «ما عرفناك حق معرفتك» (بحار الانوار/ج66/ص291) خدا يا آنطور كه بايد تو را بشناسم، نشناخته‏ام. انسانى كه بند به خدا شد غرور نمى‏گيردش، هر چه دارد مال او است. امام سجاد (ع) نماز شب مى‏خواند، من و شما اگر يك زمانى نماز شب بخوانيم، به اندازه يك نماز صبح خوانديم، دو سه هزار تا دعا و حاجت مى‏خواهيم از او.
امام سجاد (ع) نماز شب مى‏خواند بعد از نماز شبش دعا مى‏كند، دعایش اينست، خدايا اين نماز شب را خواندم اما آبى كه وضو گرفتم از تو بود، قدرتى كه از خواب بلند شدم از تو بود، حافظه‏ام از تو بود، از تو بود، از تو بود، خلاصه اينكه منِ سجاد از شماطلبى ندارم، چون اين توفيقى هم كه دارم همه‏اش از تو است. يك لحظه حافظه را خدا از ما بگيرد ما هيچى نداريم.
امام خمینی (ره) ‏فرمود: خدا يكبار حافظه را از من گرفت، من هر چه بلد بودم يادم رفت حتى يادم رفت اسمم چيست. يك ربع فكر كردم اسمم يادم آمد، ديد وسيع مى‏دهد، اگر دید وسیع شد ديگر انسان زود خودش را نمى‏فروشد، من و شما ممكن است زود خودمان را بفروشيم.
حديث جالبى ديدم بخوانم برايتان، حديثش شيرين است. امام مى‏فرمايد هر كس مى‏خواهد بفهمد نرخش چقدر است مثلاً الان شما چند مى‏ارزيد، بنده چقدر قيمت دارم؟ امام مى‏فرمايد هر كس مى‏خواهد ببيند نرخش چقدر است، مى‏تواند ببيند چقدر گول مى‏خورد، ممكن است يك انسان نرخش يك بزغاله باشد، يعنى اگر يك گوشت گوساله به آن بدهند بگويند تقسيم كن كبابى هايش را براى خودش برمى دارد، يعنى حتى نمى‏تواند در تقسيم گوشت بزغاله عادل باشد، نه، ممكن است يكى با دو هزار تومان حاضر باشد يك امضاى ناحق بكند، نرخش ايشان چقدر است؟ دو هزار تومان، ممكن است يكى به سى تومان خلاف مى‏كند، ايشان نرخش…، نرخ على (ع) چقدر است؟ خودش نرخش را تعيين كرده است. حضرت على (ع) فرموده است: والله قسم اگر هستى را بدهند به من كه خودِ جو را نه، پوست جو را از دهان مورچه بگيرم من اين كار را نمى‏كنم. نرخ على از هستى بيشتر است و نرخ بعضى به چهارتا بز، به چهار تا چرخ، به چهار تا… ديد وقتى ديد الهى شد توجه به رضاى خدا دارد همه برايش.
5- رضاي الهي
در زيارت حضرت على (ع) مى‏خوانيم درود بر تو على كه در راه خدا ملامت‏ها تو را كج نمى‏كند، ما با تشويق گرم مى‏شويم خلاصه چون بند به خدا نيستيم و يا ارتباطمان با خدا كم است، با يك قاشق ماست سردمان مى‏شود و يا يك دانه خرما گرم مان مى‏شود.
ببينيد امام چه مى‏گويد، الان محبوب‏ترين افراد روى كره زمين امام است. در مدرسه فيضيه مى‏گويد من فقط مى‏خواهم خدا از من راضى باشد، چه پيروز بشويم و چه شكست بخوريم، دينش، دين رضاى خداست، به اين نيست كه صلوات برايش بفرستند، صلوات برايش نفرستند. مثلاً ما الان مى‏گوييم، ما الان اگر سه تا ماشين كنار خيابان به احتراممان بوق بزند مى‏گوييم به به ما چه احترام و چه عزتى داريم در اين مملكت، سه تا ماشين پشت سر هم براى من بوق زد. تمام كره زمين، افراد آزاديخواهش، گرچه مسلمان نباشند، الان افغانستان و كشورهاى ديگر شعار مى‏دهند به نفع امام، همه آزديخواهان كره زمين دوستش دارند، اما خودش مى‏گويد: خاك بر سر من اگر بخواهم به فكر آبروى خودم باشم، اگر خودبين باشم، من خودبين نيستم، من خدا بين هستم، پس به اين مى‏گويند ديد وسيع، اوج مى‏گيرد، اگر كره زمين قربانش برود، بندش نيست و كره زمين پشت به او كند، باز هم نمى‏ترسد،
من اين جمله را پانزده، شانزده سال پيش از امام شنيدم، فرمود: دو تا سرهنگ و با گروهى ارتشى، با چه دستگاههايى آمدند نصف شب من را بردند، مى‏گفت من را در ماشين نشاندند، يك سرهنگ اينطرف با اسلحه، يك سرهنگ آنطرف با اسلحه، مى‏گفت دو تا سرهنگ‏ها مى‏لرزيدند و من نصف شب آنها را موعظه كردم، گفتم نترسيد، اينرا مى‏گويند ديد وسيع. كسى كه بند به خدا شد نمى‏ترسد، تشويق‏ها، ترفيع‏ها الى آخر.
در هندسه مى‏گويند شما اگر يك نيم دايره‏اى را فرض كنيد، حالا اصطلاحاتش را خيلى از من توقع نداشته باشيد كه يادم باشد. شما يك نيم دايره‏اى را فرض كنيد، از هر كجاى اين نيم دايره شما دوتا خط ترسيم كنيد به دو سمت نيم دايره، مثلاً از اينجا يك خط به اين ضلع و يك خط هم به اين ضلع، مى‏گويند اين زاويه، زاويه قائمه است. اگر از اين قله هم بكشيم باز زاويه، زاويه قائمه است، اگر از اينجا هم بكشيم باز اين زاويه، زاويه قائمه است. مومن به خدا در هر امتحانى كه باشد، متوسط باشد، عامى باشد، عالى باشد، اعلى باشد، در هر شرايطى كه باشد چون با توجه به كتاب الله و عترتى در مرز كتاب و سنت اگر قدم بردارد زاويه آن، زاويه قائمه است، پس بنابراين هيچ وقت عقده پيدا نمى‏كند. «لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى‏» (نجم/39) يعنى هر كسى به مقدار سعى خودش، اعم از اينكه كار بكند و يا نكند، تلاش كرده است، بنده فرض كنيم، مى‏آيم منزل شما براى اينكه، ملاقات شما بعنوان يك مسلمان، آمدم، ده بار آمدم و شما نبودى، من عقده پيدا نمى‏كنم، براى اينكه من براى رضاى خدا آمدم و چه تو باشى خانه و چه نباشى من به اجر خودم مى‏رسم اما اگر بگويند بريم آنجا بخوابيم، برويم آنجا چايى بخوريم، بريم آنجا ميوه بخوريم، اگر به اين ديد آمده باشم، همينكه در زدم گفتند فلانى نيستش، من باخته‏ام، مومن به خدا هيچ وقت باخته نيست. «وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفي‏ خُسْرٍ إِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا» (عصر/3-1) كسى كه بند به خدا شد «لَفي خُسْرٍ» نخواهد بود، عقده پيدا نخواهد كرد. بنده يك تومان دارم، يك نان مى‏گيرم، ديگرى اينجا هستم يك تومان دارم، يك نان مى‏گيرم، ديگرى صد تومان دارد، صد نان مى‏گيرد، ولى چون هر دو در سعى مان يكى بوديم، هر دو زاويه‏ها قائمه خواهد بود. يك كسى يك دست دارد، دو تا صندوق مى‏سازد، يك كسى دو تا دست دارد چهارتا صندوق مى‏سازد، اجرشان هر دو يكى است، گرچه عملشان فرق مى‏كند اماچون سعى شان يكى است اجرشان يكى است.
6- مقدس بودن هدف
انسان در هر شرايطى كه هست مى‏تواند به عالى‏ترين درجات برسد منتها بايد هدفش مقدس باشد.يك مثال بزنم، يك دانه سيب را مى‏آورم، سه نفر نمى‏خورند، به احمد آقا مى‏گويند چرا نمى‏خورى، مى‏گويد قهر كرده‏ام. ديگرى نمى‏خورد مى‏گوييم شما چرا نمى‏خورى؟ مى‏گويد از بس خورده‏ام ديگر ميل ندارم. سومى مى‏گوييم چرا نمى خورى؟ مى‏گويد من نمى‏خورم تا ديگران بخورند. سه نفر سيب را نمى‏خورند اما هدفشان فرق مى‏كند. يكى نمى‏خورد، قهر است، اين ارزش ندارد، ديگرى نمى‏خورد چون ميل ندارد، اين هم ارزش ندارد. ارزش كسى دارد كه نخوردنش بخاطر خوردن دیگران باشد.
چاقو كش شكم پاره مى‏كند، جراح هم شكم پاره مى‏كند، از چاقو كش ده هزار تومان مى‏گيرند، به جراح ده هزار تومان مى‏دهند، چرا؟ چون هدفشان دو تا است. بنابراين انسان در هر مرحله‏اى كه باشد…، انسانى كه بند به خدا شد هيچ وقت باخته نيست. امام در مدرسه فيضيه فرمود: ما نمى‏خواهيم حتماً پيروز بشويم، ما مى‏خواهيم به رضاى خدا عمل كنيم، چه پيروز بشويم و چه شكست بخوريم.
مومن به خدا خون برايش مطرح نيست، پول برايش مطرح نيست. اين هم مرحله دوم. هيچ وقت مأیوس نمى‏شود، افرادى مى‏بينيد بحث مى‏كند سر كفش، سر كلاه، قهر مى‏كند، خودكشى مى‏كند سر مسئله ازدواج، سر مسئله عشق و شهوت، زن و شوهر هايى، فاميل هايى، كانون خانواده از هم مى‏پاشد سر يك مسائل جزئى، اينها كسانى هستند كه منهاى مذهب هستند، مومن به خدا هيچ مسئله‏اى آن را تكان نمى‏دهد. «كالجبل الراسخ» (مناقب/ج2/ص347) امام مى‏فرمايد مومن مثل كوه است حتى كوه ممكن است ريزش‏هايى داشته باشد اما مومن به خدا هيچ حادثه‏اى او را تغییر نخواهد داد و نمى‏دهد.
7- عزت نفس
يكى ديگر از آثار ايمان به خدا عزت نفس است. مومن به خدا چون بند است به خدا اصلاً عارش مى‏آيد كه گردن خم كند پهلوى كس ديگر. خوشم آمد از يكى طلبه‏ها، در زندان گفتند: بنويس رياست محترم،گفت نمى‏نويسم. گفتند: زندان را اضافه مى‏كنيم. گفت: اضافه كنيد من به كسى كه محترم نيست، محترم نمى‏گويم در زمان طاغوت، در زندان ماند و به نامحترم، محترم نگفت. عزت به خدا. بندگان ديگر، قرآن مى‏گويد: «عِبادٌ أَمْثالُكُمْ» (اعراف/194) اينها يك نفرند مثل من. چرا من گردنم خم شود پهلوى كسى كه مثل خودم است. كسى كه می داند الحمدلله و تشكر مال خدا ست، ديگه بله قربان گوى هر كس و ناكسى نيست. كسى كه مى‏گويد بسم الله بنام خدا، بنام كس ديگرى شروع نمى‏كند. عزت نفس هم از آثار ايمان به خداست.

«والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»

لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=1361
1 نظر
  1. محمد می گوید

    سلام علیکم. چند بار تکرار شده.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.