ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
پرسش و پاسخ
دسته بندي موضوعي.........پرسش شما

پرسش‌های مهم، پاسخ‌های كوتاه

خداوند در حوادث تلخ و شیرین زندگى انسان، چه مقدار نقش دارد؟
در قرآن مى‏خوانیم: «ما أصابك مِن حَسنةٍ فَمِن اللّه و ما أصابك مِن سَیِّئة فَمِن نَفسك»(سوره نساء، آیه 79) هر خوبى به تو رسد از خداوند است ولى هر بدى كه به تو رسد از نفس خودت مى‏باشد.
كره زمین كه به دور خود و خورشید مى‏گردد و همواره بخشى از آن روشن و بخشى دیگر تاریك است، هر كجاى آن روشن باشد از خورشید است و هر كجاى آن تاریك باشد، از خود زمین است.
خداوند انگور را آفرید، ولى بشر از آن شراب مى‏سازد كه مایه بروز هزاران حادثه و بیمارى است.
خداوند به انسان قدرت داد، ولى عدّه‏اى با سوء استفاده از این قدرت، به محرومان ضربه مى‏زنند.
خداوند به انسان عقل داد، ولى عدّه‏اى از این عقل سوء استفاده كرده و به دنبال مكر و حیله براى مردم هستند.
پس آنچه از سوى خداوند است، نیكوست و بدى‏ها از خود ما سرچشمه مى‏گیرد.