ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
نقش تعليم و تربيت در ساختن انسان 1393/6/27

1- کار روي خاک بي ارزش، محصول باارزش
2- جايگاه انسان در هستي
3- استخراج انسان ها ازظلمات به نور
4- کسب علم، زمينه تواضع و عبادت
5- حضور انسان شناسان و اسلام شناسان در رأس نظام آموزش
6- نقش دعا و مناجات در لطافت روح انسان