ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
شرایط و شیوه‌های کار فرهنگی(2) 1394/6/5

1- مبارزه با خرافات و آداب و رسوم غلط
2- هجرت برای کسب علم و ارشاد مردم
3- شناخت عمیق از دین، نه آگاهی سطحی
4- شروع کار فرهنگی از خانواده و نزدیکان
5- کار فرهنگی بر مبنای عقل و وحی، نه سفارش دیگران
6- عدم وابستگی به خطوط سیاسی و احزاب
7- تلاش در مسیر درست، نه خواست و سلیقه شخصی