ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
نظارت در قرآن(2) 1393/7/24

1- نظارت، حافظ قانون و ضابطه
2- نظارت برهمه، نه فقط زیردستان
3- نظارت کامل، نه فقط نقاط ضعف
4- حفظ آبروی مردم در امر نظارت
5- اطلاع رسانی مناسب، قبل از نظارت و ارزیابی
6- ترجیح منافع جامعه بر منافع افراد
7- نظارت و بازرسی، آشکار و مخفی