ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
توسل به اولیای خدا در قرآن 1394/3/7

1- تفسیر نادرست از واژه های عام
2- مراد از شرک در برابر توحید
3- توسّل خطاکاران به حضرت موسی
4- اولیای خدا، دون الله نیستند
5- دستور خداوند به استغفار پیامبر برای گنهکاران
6- رعایت مرز توسل و شفاعت
7- استغفار پیامبر اکرم برای مؤمنان زائر