ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
تفسير سوره عصر 1393/5/2

1- بسم الله، رمز توكل به خدا
2- قسم به اوقات زمان در قرآن
3- خسارت انسان در طول عمر
4- اعتدال در محبت به فرزندان
5- بهره‌گيري از فرصت رمضان
6- درجات ايمان در روايات
7- راهپيمايي روز قدس، مصداق عمل صالح
8- دعوت از ديگران به كار نيك