ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
یاد خدا، آرامش دل‌ها 1397/5/18

1- آرامش دل، یا لرزش دل؟
2- اطمینان خاطر، همراه با دغدغه‌مندی
3- عقوبت الهی، یا مغفرت الهی
4- حضور الهی، عامل آرامش انسان
5- کار برای خدا یا خودنمایی؟
6- هدفمندی جهان، عامل آرامش انسان
7- حکمت الهی، فراتر از علم بشر