ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
خطر سبک شمردن نماز 1393/5/30

1- محروم شدن از شفاعت اولیای خدا
2- نشر معارف و اسرار نماز در مراکز آموزشی
3- وظیفه مسئولان فرهنگی در ترویج فرهنگ نماز
4- بی توجهی به صدای اذان، نشانه استخفاف نماز
5- آموزش قرائت صحیح نماز
6-  شرایط صحت و قبولی نماز
7- ترک نماز جمعه برای امور دنیوی
8- توجه به نماز بیماران در مراکز درمانی
9- نماز امام خمینی در بستر بیماری