ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
عزّت و ذلّت 1393/9/27

1- خدایی شدن، راه رسیدن به عزّت
2- پیروی از رهبران معصوم، عامل عزّت جامعه
3- صدق و راستی، عامل رسیدن به عزّت
4- کثرت مسلمانان، عامل عزّت جامعه
5- غرور و تکبر، عامل ذلّت و رسوایی
6- پیروی از ستمگران، عامل ذلّت و خواری
7- عزّت، در سایه خدمت به مردم