ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
رديف موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
1 نماز، بهره وری در نماز - 2 1373/12/18
2 نماز، بهره وری در نماز - 1 1373/12/10
3 نماز، تضییع نماز 1373/12/9
4 نماز، تسبیحات و تعقیبات 1373/12/8
5 نماز، حضور قلب 1373/12/7
6 صلـوات بر پیامبر 1373/12/5
7 نماز، تشهد 1373/12/4
8 نماز، قنوت و دعا 1373/12/3
9 نماز، سوره توحید 1373/12/2
10 نماز، رکوع و سجده - 3 1373/12/1
11 نماز، ركوع و سجود(2) 1373/11/30
12 نماز، رکوع و سجود-1 1373/11/29
13 نماز، سوره حمد - 2 1373/11/27
14 نماز، سوره حمد - 1 1373/11/26
15 نماز، تكبیرة الاحرام 1373/11/25
16 نماز، نیّت، اخلاص 1373/11/24
17 نماز، اذان و اقامه 1373/11/23
18 نماز، مکان 1373/11/22
19 نماز، وقت 1373/11/20
20 نماز، قبله 1373/11/19