ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
اصول عقائد اسلامی (توحید) » موانع شناخت
 آشنایى با موانع شناخت، مفید، بلكه ضرورى است، زیرا به این سؤال پاسخ مى‏دهد كه با وجود زمینه‏هاى شناخت و ابزار آن، چرا برخى افراد راه را گم كرده، به شناخت كامل و روشنى نمى‏رسند؟!
 موانع شناخت بسیار است، ولى ما در اینجا به برخى از آنها اشاره مى‏كنیم:
 1- هواهاى نفسانى‏
 «و من اضلّ ممّن اتّبع هویه»(82) و كیست گمراه‏تر از آنكه پیرو هواى نفس خویشتن است؟
 2- سنّت‏هاى غلط نیاكان
 «و قالوا ربّنا انّا اطعنا سادتنا و كبرائَنا فاضلّونا السّبیلاً»(83) خدایا ما از بزرگان وپیشوایان - فاسد - خود اطاعت كردیم وآنها ما را به گمراهى كشاندند.
 3- استبداد اندیشه و تعصّب‏
 «و قالوا قلوبنا فى اكنّة ممّا تدعونا الیه و فى آذاننا وقر و مِن بیننا و بینك حجاب»(84) گروه گمراه از روى تمسخر به پیامبران گفتند: دل‏هاى ما در پرده غفلت است و گوش‏هاى ما سنگین است

82) قصص، 50.
83) احزاب، 67.
84) فصّلت، 5.

صفحه قبل « [صفحه 19]» صفحه بعد


فهرست
نیاز به دیندینِ فطرى یعنى چه؟فطرت در قرآنغبارهاى فطرتعوامل شكوفایى فطرتامتیازات دینكارایى دینتحلیل‏هاى غلط از دیننشانه‏هاى بهترین دینضرورت شناخت دینمعارف ثابت ادیانجهان‏بینىهستى در جهان‏بینى الهىنقش جهان‏بینىجایگاه شناخت ابزار شناختمنابع شناختشناخت‏هاى ناقص و كاملموانع شناختحقیقت و ابعاد توحیدریشه‏هاى ایمان به خداراه‏هاى خداشناسىنشانه‏هاى خداهماهنگى نظام تكوین و تشریجبران كمبودها در آفرینشخداشناسى از راه فرض خلافخداشناسى از راه مقایسهخداشناسى از راه افزایش نعمت‏ها نشانه‏هاى یكتایى خدا اقسام توحیدتوصیف خداوندالگوى توحیدعلل انحراف از توحیدآثار ایمان به خداعوامل دلهرهآثار بى‏ایمانى ایمان‏هاى مورد انتقادویژگى‏هاى ایمان مقبولعلل انحراف از خداشناسىشركآثار شركریا شرك استنشانه‏هاى شرك گناه نابخشودنىنشانه‏هاى اخلاصپاسخ به چند شبههتوسلنوشتن نام بر روى سنگ قبورگریه بر مردگان و شهداتبركطواف دور قبورسجده بر مُهرروضه خوانى و یادبودجشن‏هابوسیدن ضریح احترام بقیعذكر یا علىّ و یا حسینگنبد و بارگاه