ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
اصول عقائد اسلامی (توحید) » منابع شناخت
 خداوند، ما را به مطالعه، تدبّر وشناخت، در امورى دعوت كرده است.
 1- طبیعت‏
 آیات متعدّدى از قرآن، ما را به تدبّر در موضوعات مختلفِ طبیعى دعوت مى‏كند. مانند آفرینش آسمان‏ها و زمین، گردش شب و روز، حركت كشتى در دریا، كوه‏ها، حیوانات و ... .
 2- تاریخ‏
 مطالعه تاریخ و آشنایى با فراز و نشیب‏ها، شكست‏ها و پیروزى‏ها، بسیار آموزنده بوده، آدمى را صاحب معرفت و شناخت مى‏كند. انسان با مطالعه تاریخ به بسیارى از رموز، سنن و قوانین هستى پى مى‏برد.
 قرآن سرگذشت پیشینیان را مایه عبرت و پندآموزى مى‏داند «لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب»(79) و از پیامبرش مى‏خواهد داستان‏هاى گذشتگان را بازگو كند. «فاقصص القصص لعلهم یتفكّرون»(80)
 3- انسان‏
 مطالعه انسان در ابعاد مختلف توانایى‏ها، استعدادها، نیازها و... موجب شناخت عمیق مى‏گردد. خداوند در قرآن مى‏فرماید: «سنریهم ایاتنا فى الافاق و فى انفسهم حتّى یتبیّن لهم انّه الحقّ»(81) به زودى نشانه‏هاى خود را در آفاق و در درون انسان‏ها به آنان نشان خواهیم داد تا حقّانیّت خدا براى آنها ثابت شود.
 امیرمؤمنان‏علیه السلام نیز مى‏فرماید:
 أتزعم انّك جرم صغیر
و فیك انطوى العالم الاكبر
 اى انسان! آیا گمان مى‏كنى جثّه كوچكى هستى، در حالى كه جهان بزرگ‏ترى در تو نهفته است

79) یوسف، 111.
80) اعراف، 176.
81) فصّلت، 53.
صفحه قبل « [صفحه 17]» صفحه بعد


فهرست
نیاز به دیندینِ فطرى یعنى چه؟فطرت در قرآنغبارهاى فطرتعوامل شكوفایى فطرتامتیازات دینكارایى دینتحلیل‏هاى غلط از دیننشانه‏هاى بهترین دینضرورت شناخت دینمعارف ثابت ادیانجهان‏بینىهستى در جهان‏بینى الهىنقش جهان‏بینىجایگاه شناخت ابزار شناختمنابع شناختشناخت‏هاى ناقص و كاملموانع شناختحقیقت و ابعاد توحیدریشه‏هاى ایمان به خداراه‏هاى خداشناسىنشانه‏هاى خداهماهنگى نظام تكوین و تشریجبران كمبودها در آفرینشخداشناسى از راه فرض خلافخداشناسى از راه مقایسهخداشناسى از راه افزایش نعمت‏ها نشانه‏هاى یكتایى خدا اقسام توحیدتوصیف خداوندالگوى توحیدعلل انحراف از توحیدآثار ایمان به خداعوامل دلهرهآثار بى‏ایمانى ایمان‏هاى مورد انتقادویژگى‏هاى ایمان مقبولعلل انحراف از خداشناسىشركآثار شركریا شرك استنشانه‏هاى شرك گناه نابخشودنىنشانه‏هاى اخلاصپاسخ به چند شبههتوسلنوشتن نام بر روى سنگ قبورگریه بر مردگان و شهداتبركطواف دور قبورسجده بر مُهرروضه خوانى و یادبودجشن‏هابوسیدن ضریح احترام بقیعذكر یا علىّ و یا حسینگنبد و بارگاه