ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
تفسیر سوره یس »
 این سوره در مكّه نازل شده و هشتاد و سه آیه دارد و به نام اوّلین آیه‏اش كه از حروف مقطّعه است، نامگذارى شده است.
 مطالب این سوره بر محور عقاید است و تعلیم آن به فرزندان و هدیه كردن ثواب قرائت آن به مردگان سفارش شده است.
 این سوره با گواهى خداوند به رسالت پیامبر اسلام آغاز و با بیان رسالت سه تن از پیامبران الهى ادامه مى‏یابد.
 در بخشى از این سوره، به برخى از آیات عظمت پروردگار در هستى به عنوان نشانه‏هاى توحید اشاره شده و در بخش دیگر، مسائل مربوط به معاد، سؤال و جواب در دادگاه قیامت و ویژگى‏هاى بهشت و دوزخ مطرح شده است.
 در روایات از سوره یس به عنوان «قلب قرآن» یاد شده است.(1)

1) تفسیر مجمع البیان.
[صفحه ]» صفحه بعد


فهرست
سیماى سوره‏ى یس‏آیات 1 تا 6آیات 7 تا 12آیات 13 تا 17آیات 18 تا 21آیات 22 تا 27آیات 28 تا 32آیات 33 تا 36آیات 37 تا 40آیات 41 تا 47آیات 48 تا 50آیات 51 تا 58آیات 59 تا 64آیات 65 تا 70آیات 71 تا 76آیات 77 تا 83