ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
تفسیر سوره نور »
 این سوره شصت و چهار آیه دارد و در مدینه نازل شده است.
 علّت نام‏گذارى این سوره به «نور»، آیه‏ى سى‏وپنج آن است كه خداوند را به عنوانِ نور آسمان‏ها و زمین معرّفى مى‏كند.
 از آنجا كه در این سوره سفارش‏هاى بسیار در مورد رعایت عفّت و پاكدامنى توسط عموم مؤمنان و به خصوص زنان صورت گرفته، در روایات نسبت به فراگیرى و قرائت این سوره توسط زنان، تأكیدهاى بسیار شده است.
 احكام مجازات مردان و زنان زناكار و كسانى كه به زنان پاكدامن تهمت زنا بزنند، همچنین ماجراى معروفِ «اِفك»، حكم حجاب و رعایت پاكدامنى براى جلوگیرى از انحرافات، موضوعاتى است كه این سوره به آنها مى‏پردازد.
[صفحه ]» صفحه بعد


فهرست
سیماى سوره‏ى نورآیه 1 تا 5آیه 6 تا 10آیه 11 تا 15آیه 16 تا 20آیه 21 تا 25آیه 26 تا 30آیه 31 و 32 ازدواج در اسلام‏آیه 33 تا 35آیه 36 تا 40آیه 41 تا 45آیه 46 تا 50آیه 51 تا 55آیه 56 تا 60آیه 61 تا 64