ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
تفسیر سوره‌های الرحمن و واقعه »
اين سوره هفتاد و هشت آيه دارد و در مدينه نازل شده است.
نام سوره برگرفته از آيه اول است و «الرّحمن» همچون «اللّه» از نام‏ها و صفات مخصوص خداوند مى‏باشد.
امام كاظم7 فرمود: هر چيزى عروسى دارد و عروس قرآن، سوره الرّحمن است. (وسائل، ج 4، ص 351)
در اين سوره، آيه ‏ى (فباىّ آلاء ربّكما تكذّبان) سى و يک مرتبه تكرار شده كه بيشترين تكرار در كل قرآن است. جالب آنكه اين آيه تكرارى، هم انسان‏ها را مورد خطاب قرار داده و هم جنّيان را، كه كدام يک از نعمت‏هاى بى شمار الهى را تكذيب مى‏كنيد؟
در سوره قبل، هشدار تكرار شده بود: (عذابى و نذر)، در اين سوره نعمت‏ها تكرار مى‏شود. (فباىّ آلاء ربّكما...) 
سوره قبل با قيامت شروع و با قدرت الهى تمام شد: (اقتربت الساعة... مليك مقتدر) ولى اين سوره با رحمت شروع و با اكرام الهى پايان مى‏پذيرد. (الرّحمن... ذى الجلال و الاكرام) 

[صفحه ]» صفحه بعد


فهرست
سيماى سوره الرّحمنآیات 1 و 2آیه 3آیه 4آیات 5 و 6آیات 7 تا 9آیات 10 تا 13آیات 14 تا 16آیات 17 و 18آیات 19 تا 25آیات 26 تا 28آیات 29 و 30آیات 31 و 32آیات 33 و 34آیات 35 و 36آیات 37 تا 40آیات 41 و 42آیات 43 تا 45آیات 46 تا 53آیات 54 تا 59آیات 61 و 61آیات 62 تا 67آیات 68 تا 78سیمای سوره واقعهآیات 1 تا 6آیات 7 تا 16آیات 17 تا 24آیات 25 و 26آیات 27 تا 40آیات 41 تا 48آیات 49 تا 56آیات 57 تا 60آیات 61 تا 67آیات 68 تا 74آیات 75 و 76آیات 77 تا 80آیات 81 تا 87آیات 88 تا 96