ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
نیم قرن تدریس و تبلیغ »
اطلاعاتي براي اين کتاب وارد نشده است.
[صفحه ]


فهرست
مقدمهمقدمه استادفصل اول: ویژگی‌های فردیالف) ویژگی های اخلاقی ـ رفتاری1. دغدغه اخلاص 2. انس دائمی با قرآن کریم و تفسیر3. توسل به معصومین4. واقع گرایی5. عزم و استقامت 6. ولایی بودن7. آراستگی ظاهری(به دور از افراط و تفریط)8. بی تکلّفی9. خرق عادت‌های به جا و به موقع10. داشتن روحیه خوف (متهم کردن خود)11. تبلیغ عملی(واعظ متّعظ)12. سوز داشتن ب) ویژگی‌های علمی ـ تبلیغی 1. شوق فراگیری و مطالعه فراوان2. استفاده از تعطیلات و پاره وقتها3. نداشتن بخل در ارائه پژوهش‌ها 4. اهتمام به معلمی5. شهامت در گفتن «نمی دانم»6. نگاه توحیدی در توفیقات 7. بهره گیری از دیگران8. آمادگی برای تغییر موضوع بحث9. عرضه کار به بزرگان