ساير بخش ها پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور

تسلیم بودن در برابر حق و منطق

1 - آیه 95 سوره صافات از چه کاری مذمت می‌کند؟ (امتياز : 4)
پرستش بت‌های خودساخته
پرستش خورشید و ستارگان
ساخت بت و مجسمه


2 - قرآن در ماجرای گاو بنی اسرائیل، چه امری را سرزنش می‌کند؟ (امتياز : 4)
ترک دستور خداوند
انجام دستور خدا با کراهت
ترک دستور خدا با کراهت


3 - قرآن، چه تعبیری برای انجام فرایض دینی منافقان به کار برده است؟ (امتياز : 4)
نماز با کسالت
زکات با کراهت
هر دو مورد


4 - آیه 249 بقره به چه امری اشاره دارد؟ (امتياز : 4)
آزمایش الهی در خوردن و آشامیدن
آزمایش الهی در مال و ثروت
آزمایش الهی در همسر و فرزند


5 - داستان روزهای شنبه قوم یهود، چه خطری را یادآور می‌شود؟ (امتياز : 4)
خطر شکم پرستی
خطر حیله‌های شرعی
خطر حیله با مردممسابقات قبلي   ::   برندگان   :: عضويت   :: راهنما
شركت در مسابقه جديد  :: جوايز