ساير بخش ها پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور

عوامل بدعاقبتی

1 - آیه 114 سوره هود، بر چه امری تأکید می‌کند؟ (امتياز : 4)
خوبی‌ها، بدی‌ها را از بین می‌برد
خداوند بدی‌ها را به خوبی تبدیل می‌کند
بدی‌ها، خوبی‌ها را از بین می‌برد


2 - آیه 79 سوره بقره به کدام عامل بدعاقبتی اشاره دارد؟ (امتياز : 4)
شکم پرستی
دنیا پرستی
وطن پرستی


3 - بر اساس آیات اولیه سوره مطففین، کم فروشی به کجا می‌رسد؟ (امتياز : 4)
فسق و فجور
تکذیب آیات الهی
هر دو مورد


4 - آیه 176 سوره اعراف، به کدام عامل بدعاقبتی اشاره دارد؟ (امتياز : 4)
دلبستگی به دنیا
هواپرستی
هر دو مورد


5 - آیه 29 سوره فرقان، به کدام عامل انحراف از حق اشاره دارد؟ (امتياز : 4)
والدین ناصالح
مربیان ناصالح
دوستان بدمسابقات قبلي   ::   برندگان   :: عضويت   :: راهنما
شركت در مسابقه جديد  :: جوايز