ساير بخش ها پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور

آداب دعا و گفتگو با خدا(2)

1 - قرآن، کسانی را که اهل دعا نیستند، چگونه توصیف می‌کند؟ (امتياز : 4)
ظالم
منافق
متکبّر


2 - آیه 56 سوره اعراف، راه استجابت دعا و دریافت رحمت الهی را چه می‌داند؟ (امتياز : 4)
دعا همراه با اشک و ناله
دعا همراه با احسان به دیگران
دعا به صورت جمعی


3 - آیه 29 سوره اعراف، به کدام ویژگی دعا اشاره دارد؟ (امتياز : 4)
اخلاص در دعا
پنهانی بودن دعا
تلاش همراه با دعا


4 - قرآن، برای ذکر خدا چه اثری بیان کرده است؟ (امتياز : 4)
آرامش دل‌ها
تپیدن دل‌ها
هر دو مورد


5 - بر اساس قرآن، رزق خداوند به چه کسانی می‌رسد؟ (امتياز : 4)
مؤمنان
کافران
هر دو موردمسابقات قبلي   ::   برندگان   :: عضويت   :: راهنما
شركت در مسابقه جديد  :: جوايز