ساير بخش ها پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور

از خدا چه بخواهیم؟

1 - کدام دعا روزی ده بار در نمازهای واجب تکرار می‌شود؟ (امتياز : 4)
آمرزش گناهان
هدایت به راه مستقیم
ورود در بهشت


2 - خداوند در قرآن، پیامبر اسلام را مأمور به چه دعایی کرده است؟ (امتياز : 4)
رشد علمی
رشد عبادی
رشد اخلاقی


3 - آیه 8 سوره آل‌عمران، به کدام خطر اشاره دارد؟ (امتياز : 4)
دورماندن از هدایت الهی
نپذیرفتن هدایت الهی
انحراف، بعد از هدایت الهی


4 - در آیه 81 سوره آل‌عمران، خداوند از چه کسانی پیمان گرفته است؟ (امتياز : 4)
پیامبران الهی
پیروان پیامبران
هر دو مورد


5 - آیه 38 سوره آل‌عمران، به کدام دعای پیامبران الهی اشاره دارد؟ (امتياز : 4)
همسر پاک
نسل و ذریه پاک
جامعه پاکمسابقات قبلي   ::   برندگان   :: عضويت   :: راهنما
شركت در مسابقه جديد  :: جوايز