ساير بخش ها پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور

خیانت فرهنگی، بدترین خیانت در قرآن

1 - واژه‌ی «وَیل» درباره کدام خطر، بیش‌تر در قرآن به کار رفته است؟ (امتياز : 3)
خیانت اقتصادی
خیانت اجتماعی
خیانت فرهنگی


2 - آیه 19 سوره غافر به چه امری اشاره دارد؟ (امتياز : 4)
غفلت چشم
خیانت چشم
اشک چشم


3 - در ماجرای موسی و خضر و تعمیر دیوار یتیمان، چه نکته‌ای دریافت می‌شود؟ (امتياز : 4)
خیر دیدن فرزندان به خاطر خوبی پدران
خیر دیدن پدران به خاطر خوبی فرزندان
هر دو مورد


4 - آیه 187 سوره بقره، از خیانت به دیگران چه تعبیری دارد؟ (امتياز : 4)
خیانت به خدا
خیانت به رسول خدا
خیانت به خود


5 - آیه 58 سوره انفال، هوشیاری و عکس العمل به موقع در چه موقعیتی را توصیه می‌کند؟ (امتياز : 4)
خیانت دشمن
خیانت دوستان
خیانت نزدیکانمسابقات قبلي   ::   برندگان   :: عضويت   :: راهنما
شركت در مسابقه جديد  :: جوايز