ساير بخش ها پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور

الگوهای قرآنی، برای رشد و تربیت انسان

1 - قرآن چه کسی را به عنوان الگوی مؤمنان معرفی می‌کند؟ (امتياز : 4)
همسر فرعون
همسر نوح
هر دو مورد


2 - حضرت سلیمان، قدرت و حکومت خود را چگونه می‌دید؟ (امتياز : 4)
فضل الهی
آزمایش الهی
هر دو مورد


3 - آیه 37 سوره نجم به کدام ویژگی حضرت ابراهیم اشاره دارد؟ (امتياز : 4)
تسلیم بودن
وفاداری
بت شکنی


4 - بر اساس آیه 9 سوره انسان، نشانه اخلاص چیست؟ (امتياز : 4)
عدم توقع پاداش
عدم توقع سپاس
هر دو مورد


5 - آیه 21 سوره احزاب، چه کسی را به عنوان الگوی مؤمنان معرفی می‌کند؟ (امتياز : 4)
حضرت ابراهیم
حضرت موسی
پیامبر اکرممسابقات قبلي   ::   برندگان   :: عضويت   :: راهنما
شركت در مسابقه جديد  :: جوايز