ساير بخش ها پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور

نظام هستی بر اساس حساب و کتاب

1 - بر اساس آیه 6 سوره اعراف خداوند در قیامت از چه کسانی سؤال می‌کند؟ (امتياز : 4)
پیامبران الهی
پیروان آنان
هر دو مورد


2 - قرآن، عامل محروم شدن مردم از طیبات الهی را چه می‌داند؟ (امتياز : 4)
ظلم و گناه
قهر طبیعت
قهر مردم با یکدیگر


3 - قرآن، چه کسانی را بدتر از چهارپایان معرفی می‌کند؟ (امتياز : 4)
کافران
منافقان
غافلان


4 - بر اساس آیه 19 سوره حشر، عامل غفلت از خود چیست؟ (امتياز : 4)
فراموش کردن خدا
فراموش کردن مردم
فراموش کردن نیاکان


5 - بر اساس دعای کمیل، خداوند رقیبو شاهد بر چه کسانی است؟ (امتياز : 4)
فرشتگان
مؤمنان
گنهکارانمسابقات قبلي   ::   برندگان   :: عضويت   :: راهنما
شركت در مسابقه جديد  :: جوايز